بازیکنان برتر
بازی های نساجی مازندران
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های نساجی مازندران
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  رضایی
  ۲۲-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  لک
  ۲۸-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرزازاد
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
  رضایی
  ۲۲-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  لک
  ۲۸-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  میرزازاد
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
آمار بازیکنان نساجی مازندران
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۵۰ گولسیانی
  ۲۷-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ آبشک
  ۳۲-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ عبدی
  ۲۶-DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ عبداله‌زاده
  ۲۶-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ ممشلی
  ۳۰-RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ فرجی
  ۲۵-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ نظری
  ۳۰-ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ شیری
  ۳۳-CB-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ آشوری
  ۲۷-RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ میری
  ۲۹-RW-,SS-,LW-,CM-,ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ سینگ
  ۲۶-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ عاشوری
  ۳۰-AM-,SS-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ قهاری
  ۲۱-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ توتادزه
  ۳۰-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ مجیدی
  ۳۱-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ جعفری
  ۲۲-ST-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ عباس‌زاده
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ دافه
  ۲۸-RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ مختاری
  ۲۱-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ دیوسالار
  ۲۹-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ شجاعی
  ۲۲-LW-,LB-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ معصومی
  ۲۳-SS-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ نعیمی
  ۲۳-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ محمدی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۷ نیاری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ پورسلاخ
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ گولسیانی
  ۲۷-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ آبشک
  ۳۲-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ عبدی
  ۲۶-DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ عبداله‌زاده
  ۲۶-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ ممشلی
  ۳۰-RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ فرجی
  ۲۵-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ نظری
  ۳۰-ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ شیری
  ۳۳-CB-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ آشوری
  ۲۷-RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ میری
  ۲۹-RW-,SS-,LW-,CM-,ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ سینگ
  ۲۶-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ عاشوری
  ۳۰-AM-,SS-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ قهاری
  ۲۱-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ توتادزه
  ۳۰-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ مجیدی
  ۳۱-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ جعفری
  ۲۲-ST-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ عباس‌زاده
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ دافه
  ۲۸-RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ مختاری
  ۲۱-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ دیوسالار
  ۲۹-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ شجاعی
  ۲۲-LW-,LB-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ معصومی
  ۲۳-SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ نعیمی
  ۲۳-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ محمدی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ نیاری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ پورسلاخ
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۵۰ گولسیانی
  ۲۷-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ آبشک
  ۳۲-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ عبدی
  ۲۶-DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ عبداله‌زاده
  ۲۶-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ ممشلی
  ۳۰-RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ فرجی
  ۲۵-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ نظری
  ۳۰-ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ شیری
  ۳۳-CB-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ آشوری
  ۲۷-RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ میری
  ۲۹-RW-,SS-,LW-,CM-,ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ سینگ
  ۲۶-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ عاشوری
  ۳۰-AM-,SS-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ قهاری
  ۲۱-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ توتادزه
  ۳۰-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ مجیدی
  ۳۱-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ جعفری
  ۲۲-ST-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ عباس‌زاده
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ دافه
  ۲۸-RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ مختاری
  ۲۱-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ دیوسالار
  ۲۹-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ شجاعی
  ۲۲-LW-,LB-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ معصومی
  ۲۳-SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ نعیمی
  ۲۳-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ محمدی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۷ نیاری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ پورسلاخ
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --