راهنما

تعریف اصطلاح های به کار رفته در سایت:
مالکیت توپ: سهم تصاحب توپ یک تیم در زمان مفید بازی
کلین شیت: تعداد بازی هایی که بدون گل خورده به پایان رسید
ناکامی در گل زنی: تعداد بازی هایی که بدون گل زده به پایان رسید
لمس توپ: هرگونه عملکرد موثر در جریان بازی که با دست کم یک بار ضربه زدن به توپ انجام شود
شوت: ضربه نهایی به قصد گشودن دروازه
شوت در چارچوب: شوتی که به درون دروازه زده شود
دقت شوت: نسبت شوتهای در چارچوب به همه شوتها
نرخ تبدیل شوت به گل: نسبت گل زده به همه شوتها
شوت حریفان: مجموع شوتی که تیم (های) حریف در بازی برابر تیم مذکور زده (اند)
پاس: ضربه زدن هدفمند به توپ به قصد رساندن آن به بازیکن هم تیمی
پاس کامل: پاسی که به هر شکل به بازیکن هم تیمی برسد
دقت پاس: نسبت تعداد پاسهای کامل به همه پاس
پاس کلیدی: پاسی که خلق موقعیت گلزنی کند
نبرد: رقابت یک به یک بر سر تصاحب توپ در زمین یا هوا
نبرد هوایی: نبرد یک در برابر یک برای زدن توپ در ارتفاع بالا
دریبل: تلاش برای عبور دادن توپ از حریف در نبرد یک به یک
تکل: تلاش برای گرفتن توپ از حریف در نبرد یک به یک
دفع توپ: پاکسازی محوطه جریمه یا اطراف آن با دفع کردن پاسهای موقعیت آفرین حریف
قطع پاس: قطع کردن پاس های هدفمند حریف
سد کردن: بلوکه کردن شوت و پاس حریف با بستن فضای پیش روی او
عملکرد دفاعی: مجموع دفع توپ، قطع پاس و سد کردن
اشتباه دفاعی: اشتباه در انجام مسئولیت دفاعی یا لو دادن توپ به نحوی که منجر به موقعیت گلزنی برای حریف شود
مهار: نجات دروازه با مهار شوت های در چارچوب
درصد مهار: نسبت تعداد مهار به مجموع مهار و گل خورده
علائم اختصاری استفاده شده برای پست های بازیکنان:
GK: دروازه بان
CB: مدافع میانی
RB: مدافع راست
LB: مدافع چپ
LWB: پیستون چپ
RWB: پیستون راست
DM: هافبک دفاعی
CM: هافبک میانی
AM: هافبک هجومی
LM: هافبک چپ
RM: هافبک راست
RW: وینگر راست
LW: وینگر چپ
SS: مهاجم سایه
ST: مهاجم