واژه‌نامه (راهنما)


تعریف اصطلاح های به کار رفته در سایت:
مالکیت توپ: سهم تصاحب توپ یک تیم در زمان مفید بازی
کلین شیت: تعداد بازی هایی که بدون گل خورده به پایان رسید
ناکامی در گل زنی: تعداد بازی هایی که بدون گل زده به پایان رسید
لمس توپ: هرگونه عملکرد موثر در جریان بازی که با دست کم یک بار ضربه زدن به توپ انجام شود
شوت: ضربه نهایی به قصد گشودن دروازه
شوت در چارچوب: شوتی که به درون دروازه زده شود
دقت شوت: نسبت شوتهای در چارچوب به همه شوتها
نرخ تبدیل شوت به گل: نسبت گل زده به همه شوتها
شوت حریفان: مجموع شوتی که تیم (های) حریف در بازی برابر تیم مذکور زده (اند)
پاس: ضربه زدن هدفمند به توپ به قصد رساندن آن به بازیکن هم تیمی
پاس کامل: پاسی که به هر شکل به بازیکن هم تیمی برسد
دقت پاس: نسبت تعداد پاسهای کامل به همه پاس
پاس کلیدی: پاسی که خلق موقعیت گلزنی کند
نبرد: رقابت یک به یک بر سر تصاحب توپ در زمین یا هوا
نبرد هوایی: نبرد یک در برابر یک برای زدن توپ در ارتفاع بالا
دریبل: تلاش برای عبور دادن توپ از حریف در نبرد یک به یک
تکل: تلاش برای گرفتن توپ از حریف در نبرد یک به یک
دفع توپ: پاکسازی محوطه جریمه یا اطراف آن با دفع کردن پاسهای موقعیت آفرین حریف
قطع پاس: قطع کردن پاس های هدفمند حریف
سد کردن: بلوکه کردن شوت و پاس حریف با بستن فضای پیش روی او
عملکرد دفاعی: مجموع دفع توپ، قطع پاس و سد کردن
اشتباه دفاعی: اشتباه در انجام مسئولیت دفاعی یا لو دادن توپ به نحوی که منجر به موقعیت گلزنی برای حریف شود
مهار: نجات دروازه با مهار شوت های در چارچوب
درصد مهار: نسبت تعداد مهار به مجموع مهار و گل خورده
علائم اختصاری استفاده شده برای پست های بازیکنان:
GK دروازه بان
CB مدافع میانی
RB مدافع راست
LB مدافع چپ
LWB پیستون چپ
RWB پیستون راست
DM هافبک دفاعی
CM هافبک میانی
AM هافبک هجومی
LM هافبک چپ
RM هافبک راست
RW وینگر راست
LW وینگر چپ
SS مهاجم سایه
ST مهاجم