فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ساسان انصاری -- --
موسی کولیبالی -- --
محمد عسکری -- --
محمد علی‌نژاد -- --
ابراهیم حصار -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
کنت
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
گردان
۳۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
کنت
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
گردان
۳۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ انصاری
۳۳-LW-,LM-,AM-,RW-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ علی‌نژاد
۳۰-RB-,RM-,AM-,LW-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ کولیبالی
۳۱-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ حصار
۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ عسکری
۰-RM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ باهیا
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ پریرا
۴۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ کلاه کج
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ آرغند
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ غبیشاوی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ توکلی
۳۰-CB-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ کاندیدو
۳۰-CM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ مریدی
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پهلوان
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ نجاریان
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ خادمی
۰-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ حیدریه
۳۱-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ بوحمدان
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ شجاعی
۲۷-AM-,LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ تیموریان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ والی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ جایمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ شاه‌عباسی
۲۴-LB-,AM-,RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ حسنی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۴
۱ باویه
۲۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
۱ سلجوقی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ موردی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ انصاری
۳۳-LW-,LM-,AM-,RW-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۲ علی‌نژاد
۳۰-RB-,RM-,AM-,LW-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۳ کولیبالی
۳۱-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۴ حصار
۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۵ عسکری
۰-RM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۶ باهیا
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۷ پریرا
۴۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۸ کلاه کج
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۹ آرغند
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۰ غبیشاوی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۱ توکلی
۳۰-CB-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۲ کاندیدو
۳۰-CM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۳ مریدی
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ پهلوان
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۵ نجاریان
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۶ خادمی
۰-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۷ حیدریه
۳۱-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۸ بوحمدان
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۹ شجاعی
۲۷-AM-,LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۰ تیموریان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۱ والی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۲ جایمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۳ شاه‌عباسی
۲۴-LB-,AM-,RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۴ حسنی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۴
۲۵ باویه
۲۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
۲۶ سلجوقی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ موردی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ انصاری
۳۳-LW-,LM-,AM-,RW-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ علی‌نژاد
۳۰-RB-,RM-,AM-,LW-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ کولیبالی
۳۱-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ حصار
۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ عسکری
۰-RM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ باهیا
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ پریرا
۴۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ کلاه کج
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ آرغند
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ غبیشاوی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ توکلی
۳۰-CB-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ کاندیدو
۳۰-CM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ مریدی
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پهلوان
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ نجاریان
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ خادمی
۰-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ حیدریه
۳۱-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ بوحمدان
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ شجاعی
۲۷-AM-,LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ تیموریان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ والی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ جایمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ شاه‌عباسی
۲۴-LB-,AM-,RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ حسنی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۴
۱ باویه
۲۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
۱ سلجوقی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ موردی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | موسی کولیبالی به آمار ۲۵۰ بازی برای فولاد در لیگ برتر رسید

۱۴ ساعت پیش

توییت | شکست فولاد برابر استقلال، صدمین شکست دوران مربیگری عبدالله ویسی در تاریخ لیگ برتر بود

۱۴ ساعت پیش

توییت | ساسان انصاری به آمار ۶۰ گل زده در تاریخ لیگ برتر رسید

۱۴۰۳/۰۲/۱۵

توییت | فولاد پس از 573 روز در ۳۰ دقیقه ابتدایی گل خورد

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

توییت | محمد آبشک پس از ۹ فصل موفق به زدن گل در لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۰