شمس آذر

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
امیرمسعود سرآبادانی -- --
رحمان جعفری -- --
عیسی مرادی -- --
امیر نسایی -- --
حسین گودرزی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
جعفرپور
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
ملکی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
سعید‌ی‌فر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
جعفرپور
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
ملکی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
سعید‌ی‌فر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ مرادی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ نسایی
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ اعرابی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ جعفری
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ سرآبادانی
۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ رضایی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ آزادمنش
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ گودرزی
۲۲-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ محمدی
۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ احمدی
۳۵-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ قهرمانی
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ کریمی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ امام‌علی
۲۸-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ بوصبیح
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ جعفری
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ فخریان
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ ربیع‌زاده
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ طرهانی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ پاپی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۱ افشاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ا.سرآبادانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نعمتی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جودکی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بازگیر
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پوراسماعیل
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ مرادی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۲ نسایی
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۳ اعرابی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۴ جعفری
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۵ سرآبادانی
۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۶ رضایی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۷ آزادمنش
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۸ گودرزی
۲۲-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۹ محمدی
۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۰ احمدی
۳۵-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۱ قهرمانی
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۲ کریمی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۳ امام‌علی
۲۸-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۴ بوصبیح
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۵ جعفری
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۶ فخریان
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۷ ربیع‌زاده
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۸ طرهانی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱۹ پاپی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۲۰ افشاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ ا.سرآبادانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ نعمتی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ جودکی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ بازگیر
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ پوراسماعیل
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ مرادی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ نسایی
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ اعرابی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ جعفری
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ سرآبادانی
۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ رضایی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ آزادمنش
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ گودرزی
۲۲-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ محمدی
۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ احمدی
۳۵-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ قهرمانی
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ کریمی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ امام‌علی
۲۸-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ بوصبیح
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ جعفری
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ فخریان
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ ربیع‌زاده
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ طرهانی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ پاپی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۱ افشاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ا.سرآبادانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نعمتی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جودکی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بازگیر
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پوراسماعیل
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--