شمس آذر

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
امیرمسعود سرآبادانی -- --
حسین گودرزی -- --
عیسی مرادی -- --
امیر نسایی -- --
فراز امام‌علی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
جعفرپور
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
سعید‌ی‌فر
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
ملکی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
جعفرپور
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
سعید‌ی‌فر
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
ملکی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نسایی
۲۷-AM-,DM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ سرآبادانی
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ مرادی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ گودرزی
۲۳-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ بوصبیح
۲۷-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ آزادمنش
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ پاپی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ رضایی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ امام‌علی
۲۹-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ شبانی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ محمدی
۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ ربیع‌زاده
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ طرهانی
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ فخریان
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ بازگیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ جعفری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ معروفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ قربانی
۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ افشاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پوراسماعیل
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ثاقبی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیپور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ا.سرآبادانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نسایی
۲۷-AM-,DM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۲ سرآبادانی
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۳ مرادی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۴ گودرزی
۲۳-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۵ بوصبیح
۲۷-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۶ آزادمنش
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۷ پاپی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۸ رضایی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۹ امام‌علی
۲۹-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱۰ شبانی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱۱ محمدی
۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱۲ ربیع‌زاده
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۳ طرهانی
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۴ فخریان
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۵ بازگیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۶ جعفری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۷ معروفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۸ قربانی
۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱۹ افشاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ پوراسماعیل
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ ثاقبی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ علیپور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ ا.سرآبادانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نسایی
۲۷-AM-,DM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ سرآبادانی
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ مرادی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ گودرزی
۲۳-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ بوصبیح
۲۷-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ آزادمنش
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ پاپی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ رضایی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ امام‌علی
۲۹-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ شبانی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ محمدی
۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ ربیع‌زاده
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ طرهانی
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ فخریان
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ بازگیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ جعفری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ معروفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ قربانی
۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ افشاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پوراسماعیل
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ثاقبی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیپور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ا.سرآبادانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--