هوادار

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
داریوش شجاعیان -- --
امین قاسمی‌نژاد -- --
کریم اسلامی -- --
یونس شاکری -- --
صائب محبی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حقیقی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
شکوری
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حقیقی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
شکوری
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ سینگ
۳۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ اسلامی
۳۸-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ گودرزی
۲۰-AM-,DM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ شجاعیان
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ شاکری
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ منصوری
۳۴-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ ا.پورعلی
۳۶-DM-,CM-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ باقری
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ عبدی
۳۵-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ پسندیده
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ میری
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ سفیدچقایی
۲۷-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ چارمحالی
۳۱-DM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ بهادر
۲۲-AM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ دیندار
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ قربانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ لطفی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ زاوشی
۲۱-AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ رحمانی
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ ملکوتی خواه
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ پورمحمد
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ محمدعلی پور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ سینگ
۳۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۲ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۳ اسلامی
۳۸-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۴ گودرزی
۲۰-AM-,DM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۵ شجاعیان
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۶ شاکری
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۷ منصوری
۳۴-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۸ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۹ ا.پورعلی
۳۶-DM-,CM-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۰ باقری
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۱ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۲ عبدی
۳۵-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۳ پسندیده
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۴ میری
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۵ سفیدچقایی
۲۷-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۶ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۷ چارمحالی
۳۱-DM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۸ بهادر
۲۲-AM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۹ دیندار
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۰ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۱ قربانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۲ لطفی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۳ زاوشی
۲۱-AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۴ رحمانی
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۵ ملکوتی خواه
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۶ پورمحمد
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۲۷ محمدعلی پور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ سینگ
۳۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ اسلامی
۳۸-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ گودرزی
۲۰-AM-,DM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ شجاعیان
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ شاکری
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ منصوری
۳۴-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ ا.پورعلی
۳۶-DM-,CM-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ باقری
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ عبدی
۳۵-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ پسندیده
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ میری
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ سفیدچقایی
۲۷-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ چارمحالی
۳۱-DM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ بهادر
۲۲-AM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ دیندار
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ قربانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ لطفی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ زاوشی
۲۱-AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ رحمانی
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ ملکوتی خواه
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ پورمحمد
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ محمدعلی پور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سعید سحرخیزان دومین بازیکن جوان در تاریخ لیگ برتر که موفق به زدن ۳ گل در یک بازی شده است

۱۴۰۲/۰۳/۰۳

توییت | هوادار دروازه آلومینیوم تنها تیمی که از زمان صعود به لیگ برتر باز نکرده بود را باز کرد

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | فرزاد جعفری در نود و نهمین بازی‌اش در لیگ برتر، برای اولین بار گل زد.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴