صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
طالب ریکانی -- --
علی یوسف -- --
حسین شنانی -- --
یوسف کی‌شمس -- --
میثم تهیدست -- --
حضور در زمین
میثم تهیدست --
طالب ریکانی --
امیرمحمد پناهی --
علی یوسف --
پیام پارسا --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پارسا
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
طالب
۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پارسا
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
طالب
۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ریکانی
۳۴-AM-,RM-,ST-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ تهیدست
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ یوسف
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ شنانی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ آلبوغبیش
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ کی‌شمس
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ تراوالی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ حنفی
۳۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ تهامی
۲۷-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ قهرمانی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ طلیلی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ پناهی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ معامله گری
۰-AM-,LM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ بهمیی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ سنگرگیر
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ صادقی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ حسینی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ نصاری
۳۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ میردورقی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ امانی‌نژاد
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ بارانی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ خانزاده
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ بوعذار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ داغر
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ احمدی
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ محمدی‌مهر
۲۹-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ معیبدنژاد
۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ ناییج‌پور
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ وکیا
۳۰-RB-,AM-,LB-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ قاسم
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ فرهادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جبار
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ یوسفی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ چعب
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ دریکوندی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بچاری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ریکانی
۳۴-AM-,RM-,ST-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۲ تهیدست
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۳ یوسف
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۴ شنانی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۵ آلبوغبیش
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۶ کی‌شمس
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۷ تراوالی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۸ حنفی
۳۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۹ تهامی
۲۷-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۰ قهرمانی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۱ طلیلی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۲ پناهی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۳ معامله گری
۰-AM-,LM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۴ بهمیی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۵ سنگرگیر
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۶ صادقی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۷ حسینی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۸ نصاری
۳۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۹ میردورقی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۰ امانی‌نژاد
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۲۱ بارانی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۲ خانزاده
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۲۳ بوعذار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۴ داغر
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۵ احمدی
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۶ محمدی‌مهر
۲۹-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۷ معیبدنژاد
۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۸ ناییج‌پور
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۹ وکیا
۳۰-RB-,AM-,LB-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۳۰ قاسم
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۳۱ فرهادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ جبار
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ یوسفی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ چعب
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۵ دریکوندی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۶ بچاری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ریکانی
۳۴-AM-,RM-,ST-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ تهیدست
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ یوسف
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ شنانی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ آلبوغبیش
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ کی‌شمس
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ تراوالی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ حنفی
۳۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ تهامی
۲۷-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ قهرمانی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ طلیلی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ پناهی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ معامله گری
۰-AM-,LM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ بهمیی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ سنگرگیر
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ صادقی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ حسینی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ نصاری
۳۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ میردورقی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ امانی‌نژاد
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ بارانی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ خانزاده
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ بوعذار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ داغر
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ احمدی
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ محمدی‌مهر
۲۹-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ معیبدنژاد
۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ ناییج‌پور
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ وکیا
۳۰-RB-,AM-,LB-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ قاسم
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ فرهادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جبار
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ یوسفی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ چعب
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ دریکوندی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بچاری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | استقلال با پیروزی 3 بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان به بهترین نتیجه اش در هفته اول در تاریخ لیگ برتر دست یافت.

۱۴۰۲/۰۵/۲۵

توییت | در هفته نوزدهم دروازه صنعت نفت آبادان برای اولین بار در این فصل از پشت محوطه جریمه باز شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | نفت آبادان برای پنجمین بازی متوالی گل نزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | صنعت نفت در دیدار با پدیده سیصدمین بازی خود در تاریخ لیگ برتر را انجام داد

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | پرسپولیس پس از 9 بازی و نفت آبادان برای اولین بار در یک بازی خانگی این فصل موفق به گلزنی نشدند

۱۳۹۹/۱۲/۱۶