استقلال خوزستان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
جواد آقایی‌پور -- --
آسو رستم -- --
محمود مطلق‌زاده -- --
حسن شوشتری -- --
علیرضا کاظمی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
گروسیان
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
پورحمیدی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
گروسیان
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
پورحمیدی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آقایی‌پور
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۱ روبرتو
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ رستم
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ شوشتری
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ محکم کار
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ کاظمی
۲۴-LB-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ خوشکفا
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ رنجبری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ مطلق‌زاده
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ بارانی
۲۸-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ آبشک
۳۷-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ کوهی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ تورسونوف
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ باصری
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ ساکی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ اندونگ
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ کریم‌زاده
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ هلیچی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ جلالی
۲۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ ح احمدی
۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ طاهری نژاد
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ فرد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ رحمتی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ سلطانی‌مهر
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ ایران‌خواه
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ جلالی وند
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ مهری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عبداله‌زاده
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کروشات
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آقایی‌پور
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۲ روبرتو
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۳ رستم
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۴ شوشتری
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۵ محکم کار
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۶ کاظمی
۲۴-LB-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۷ خوشکفا
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۸ رنجبری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۹ مطلق‌زاده
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱۰ بارانی
۲۸-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۱ آبشک
۳۷-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۲ کوهی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۳ تورسونوف
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۴ باصری
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۵ ساکی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۶ اندونگ
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۷ کریم‌زاده
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۸ هلیچی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۹ جلالی
۲۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۰ ح احمدی
۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۱ طاهری نژاد
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۲ فرد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۳ رحمتی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۴ سلطانی‌مهر
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۵ ایران‌خواه
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۲۶ جلالی وند
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۲۷ مهری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ عبداله‌زاده
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ کروشات
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آقایی‌پور
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۱ روبرتو
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ رستم
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ شوشتری
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ محکم کار
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ کاظمی
۲۴-LB-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ خوشکفا
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ رنجبری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ مطلق‌زاده
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ بارانی
۲۸-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ آبشک
۳۷-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ کوهی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ تورسونوف
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ باصری
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ ساکی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ اندونگ
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ کریم‌زاده
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ هلیچی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ جلالی
۲۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ ح احمدی
۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ طاهری نژاد
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ فرد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ رحمتی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ سلطانی‌مهر
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ ایران‌خواه
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ جلالی وند
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ مهری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عبداله‌زاده
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کروشات
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مرتضی تبریزی با زدن ۷ گل بیشترین گل دوران بازیگری خود را به استقلال خوزستان زده است.هیچ بازیکنی بیش از تبریزی در لیگ برتر به استقلال خوزستان گل نزده است.

۱۳۹۸/۰۲/۱۲

توییت | لوسیانو پریرا با 31 گل زده به دومین گلزن برتر تاریخ فولاد تبدیل شد.

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

توییت | در تاریخ لیگ برتر هیچ مربی به اندازه حسین فرکی در مقابل استقلال خوزستان موفق نبود. سرمربی پیکان با پیروزی این هفته مقابل آبی‌های خوزستان تعداد بردهای خود در مقابل این تیم را به عدد 6 رساند.

۱۳۹۷/۱۲/۱۹

توییت | استقلال خوزستان در ۸ دیدار اخیر خود موفق به پیروزی نشده است

۱۳۹۷/۱۱/۱۳

توییت | پدیده تاکنون برابر استقلال خوزستان به پیروزی نرسیده است

۱۳۹۷/۰۵/۱۰