۱-۰
تاريخ
۰۴ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۷
۱۰
۲
۱۰
۲
۰
۶۴,۹%
۵۲۶
۷۹,۳
۵۳,۹%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۴۸
۵
۴
۲۱
۲
۰
۳۵,۱%
۲۵۴
۵۹,۴
۴۶,۱%
۶,۹
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.ج.محمدی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۲۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوبویف
۶۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خالدی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین