صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
عماد میرجوان -- --
حکیم نصاری -- --
مهدی ممی‌زاده -- --
طالب ریکانی -- --
شریدین بوبویف -- --
پاس گل
فاخر تهامی --
عماد میرجوان --
مهدی ممی‌زاده --
خشونت
احسان مرادیان -- --
رحیم البوغبیش -- --
عماد میرجوان -- --
حسین ساکی -- --
محمد طیبی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مرادیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
گروسیان
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
پارسا
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مرادیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
گروسیان
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
پارسا
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ممی‌زاده
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ بوبویف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ بیت‌سعید
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ نصاری
۳۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ میرجوان
۳۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پورامینی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ تهیدست
۲۹-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ ریکانی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ البوغبیش
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بوعذار
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ طیبی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ خالدی
۳۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ فرهادی
۱-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ تهامی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ شریعت‌زاده
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ ساکی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ مریدی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ وکیا
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ قنبری
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ میردورقی
۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۷
۱ پورابوالقاسم
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جانفزا
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زبیدی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ امانی‌نژاد
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ امیری
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مغنمیان
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صیدالی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بختیاری
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامداری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ممی‌زاده
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۲ بوبویف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۳ بیت‌سعید
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۴ نصاری
۳۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۵ میرجوان
۳۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۶ پورامینی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۷ تهیدست
۲۹-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۸ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۹ ریکانی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۰ البوغبیش
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۱ بوعذار
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۲ طیبی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۳ خالدی
۳۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۴ فرهادی
۱-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۵ تهامی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۶ شریعت‌زاده
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۷ ساکی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۸ مریدی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۹ وکیا
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۰ قنبری
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۱ میردورقی
۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۷
۲۲ پورابوالقاسم
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ جانفزا
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ زبیدی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ امانی‌نژاد
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ امیری
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ مغنمیان
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ صیدالی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ بختیاری
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ نامداری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ممی‌زاده
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ بوبویف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ بیت‌سعید
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ نصاری
۳۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ میرجوان
۳۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پورامینی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ تهیدست
۲۹-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ ریکانی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ البوغبیش
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بوعذار
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ طیبی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ خالدی
۳۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ فرهادی
۱-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ تهامی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ شریعت‌زاده
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ ساکی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ مریدی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ وکیا
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ قنبری
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ میردورقی
۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۷
۱ پورابوالقاسم
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جانفزا
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زبیدی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ امانی‌نژاد
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ امیری
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مغنمیان
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صیدالی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بختیاری
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامداری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | در هفته نوزدهم دروازه صنعت نفت آبادان برای اولین بار در این فصل از پشت محوطه جریمه باز شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | نفت آبادان برای پنجمین بازی متوالی گل نزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | صنعت نفت در دیدار با پدیده سیصدمین بازی خود در تاریخ لیگ برتر را انجام داد

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | پرسپولیس پس از 9 بازی و نفت آبادان برای اولین بار در یک بازی خانگی این فصل موفق به گلزنی نشدند

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

توییت | پایان نیم‌فصل: نفت آبادان در 4 بازی اخیر فقط 2 امتیاز کسب کرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵