صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مهدی ممی‌زاده -- --
میثم تهیدست -- --
طالب ریکانی -- --
حکیم نصاری -- --
فردین یوسفی -- --
حضور در زمین
محمد طیبی --
میثم تهیدست --
حکیم نصاری --
مهدی ممی‌زاده --
حسین ساکی --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مرادیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
گروسیان
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
پارسا
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۲۴
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مرادیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
گروسیان
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
پارسا
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۲۴

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ امانی‌نژاد
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ شریعت‌زاده
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ تهیدست
۳۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ ممی‌زاده
۲۲-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ نصاری
۳۶-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ بوبویف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ یوسفی
۲۳-AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ بوعذار
۳۰-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ طیبی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ بیت‌سعید
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ ریکانی
۳۲-AM-,CM-,ST-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ خالدی
۳۵-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ پورامینی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ آلبوغبیش
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ ساکی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ فرهادی
۲۲-AM-,LB-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ تهامی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ وکیا
۲۹-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ فریدون
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ سنگرگیر
۲۴-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ موخیت دینوف
۲۵-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ قنبری
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ پیریز
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ باصری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ جلیل
۲۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ میردورقی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۱ بختیاری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مغنمیان
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامداری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ امانی‌نژاد
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۲ شریعت‌زاده
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۳ تهیدست
۳۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۴ ممی‌زاده
۲۲-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۵ نصاری
۳۶-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۶ بوبویف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۷ یوسفی
۲۳-AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۸ بوعذار
۳۰-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۹ طیبی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۰ بیت‌سعید
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۱ ریکانی
۳۲-AM-,CM-,ST-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۲ خالدی
۳۵-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۳ پورامینی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۴ آلبوغبیش
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۵ ساکی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۶ فرهادی
۲۲-AM-,LB-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۷ تهامی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۸ وکیا
۲۹-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۹ فریدون
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۰ سنگرگیر
۲۴-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۱ موخیت دینوف
۲۵-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۲ قنبری
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۳ پیریز
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۴ باصری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۵ جلیل
۲۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۶ میردورقی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۲۷ بختیاری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ مغنمیان
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ نامداری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ امانی‌نژاد
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ شریعت‌زاده
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ تهیدست
۳۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ ممی‌زاده
۲۲-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ نصاری
۳۶-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ بوبویف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ یوسفی
۲۳-AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ بوعذار
۳۰-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ طیبی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ بیت‌سعید
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ ریکانی
۳۲-AM-,CM-,ST-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ خالدی
۳۵-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ پورامینی
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ آلبوغبیش
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ ساکی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ فرهادی
۲۲-AM-,LB-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ تهامی
۲۶-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ وکیا
۲۹-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ فریدون
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ سنگرگیر
۲۴-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ موخیت دینوف
۲۵-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ قنبری
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ پیریز
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ باصری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ جلیل
۲۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ میردورقی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۱ بختیاری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مغنمیان
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامداری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | در هفته نوزدهم دروازه صنعت نفت آبادان برای اولین بار در این فصل از پشت محوطه جریمه باز شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | نفت آبادان برای پنجمین بازی متوالی گل نزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | صنعت نفت در دیدار با پدیده سیصدمین بازی خود در تاریخ لیگ برتر را انجام داد

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | پرسپولیس پس از 9 بازی و نفت آبادان برای اولین بار در یک بازی خانگی این فصل موفق به گلزنی نشدند

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

توییت | پایان نیم‌فصل: نفت آبادان در 4 بازی اخیر فقط 2 امتیاز کسب کرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵