۰-۴
تاريخ
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۴
۲.۷۱
۱۰
۴
۱۳
۲
۰
۵۱,۲%
۴۶۵
۷۹,۱
۵۱,۹%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۱
۱۲
۳
۱۲
۴
۰
۴۸,۸%
۴۳۴
۷۵,۱
۴۸,۱%
۶,۷
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تیموری
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۱۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موخیت دینوف
۹۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فریدون
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین