بازیکنان برتر
بازی های نفت مسجدسلیمان
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های نفت مسجدسلیمان
آمار بازیکنان نفت مسجدسلیمان
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۶۶ علیزاده
  ۲۶-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ شریفات
  ۳۱-LM-,RM-,AM-,RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ نصاری
  ۳۲-CM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ بیژن
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ میداودی
  ۳۴-ST-,RW-,AM-,LW-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ حدادی‌
  ۳۲-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ کولیبالی
  ۲۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ پاداش
  ۲۸-LW-,ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ هاشمی‌زاده
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ دوست‌دار
  ۲۷-RM-,ST-,AM-,CM-,LM-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ خدایی
  ۲۸-LB-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۰ وکیا
  ۲۵-RB-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ حسینی
  ۲۴-CB-,RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۵ شادکام
  ۲۹-ST-,LW-,RW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ غلامرضاپور
  ۲۸-AM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ آفاقی
  ۲۷-ST-,LW-,LM-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ صادقی
  ۲۶-AM-,CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ امیری
  ۲۵-DM-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ پاپی
  ۲۱-AM-,CM-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ جانفزا
  ۲۶-ST-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ مهمدی
  ۲۲-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ عسکری
  ۲۸-LM-,AM-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ کاظمی
  ۲۴-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۹ ابوعلی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ کاه‌صفر
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ طاهری
  ۲۴-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ سلیمانی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ علیزاده
  ۲۶-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ شریفات
  ۳۱-LM-,RM-,AM-,RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ نصاری
  ۳۲-CM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ بیژن
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ میداودی
  ۳۴-ST-,RW-,AM-,LW-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ حدادی‌
  ۳۲-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ کولیبالی
  ۲۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ پاداش
  ۲۸-LW-,ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ هاشمی‌زاده
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ دوست‌دار
  ۲۷-RM-,ST-,AM-,CM-,LM-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ خدایی
  ۲۸-LB-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ وکیا
  ۲۵-RB-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ حسینی
  ۲۴-CB-,RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ شادکام
  ۲۹-ST-,LW-,RW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ غلامرضاپور
  ۲۸-AM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ آفاقی
  ۲۷-ST-,LW-,LM-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ صادقی
  ۲۶-AM-,CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ امیری
  ۲۵-DM-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ پاپی
  ۲۱-AM-,CM-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ جانفزا
  ۲۶-ST-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ مهمدی
  ۲۲-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ عسکری
  ۲۸-LM-,AM-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ کاظمی
  ۲۴-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ ابوعلی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ کاه‌صفر
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ طاهری
  ۲۴-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ سلیمانی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۶۶ علیزاده
  ۲۶-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ شریفات
  ۳۱-LM-,RM-,AM-,RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ نصاری
  ۳۲-CM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ بیژن
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ میداودی
  ۳۴-ST-,RW-,AM-,LW-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ حدادی‌
  ۳۲-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ کولیبالی
  ۲۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ پاداش
  ۲۸-LW-,ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ هاشمی‌زاده
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ دوست‌دار
  ۲۷-RM-,ST-,AM-,CM-,LM-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ خدایی
  ۲۸-LB-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۰ وکیا
  ۲۵-RB-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ حسینی
  ۲۴-CB-,RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۵ شادکام
  ۲۹-ST-,LW-,RW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ غلامرضاپور
  ۲۸-AM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ آفاقی
  ۲۷-ST-,LW-,LM-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ صادقی
  ۲۶-AM-,CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ امیری
  ۲۵-DM-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ پاپی
  ۲۱-AM-,CM-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ جانفزا
  ۲۶-ST-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ مهمدی
  ۲۲-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ عسکری
  ۲۸-LM-,AM-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ کاظمی
  ۲۴-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۹ ابوعلی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ کاه‌صفر
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ طاهری
  ۲۴-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ سلیمانی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --