۲-۰
تاريخ
۲۰ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۲.۰۲
۲۲
۸
۲۲
۴
۰
۶۲,۴%
۵۲۱
۸۴,۸
۵۲,۵%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۶۳
۱۰
۵
۱۴
۴
۰
۳۷,۶%
۲۸۴
۷۴,۳
۴۷,۵%
۶,۷
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معامله گری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پسندیده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیندار
۹۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین