صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حکیم نصاری -- --
محمد بختیاری -- --
مهدی حنفی -- --
امیرحسین فرهادی -- --
عباس بوعذار -- --
پاس گل
شروین بزرگ --
خشونت
طالب ریکانی -- --
امید حامدی‌فر -- --
امید خالدی -- --
رضا یزدان‌دوست -- --
رضا جبیره -- --
حضور در زمین
امید خالدی --
میثم تهیدست --
شروین بزرگ --
طالب ریکانی --
حکیم نصاری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
گوهری
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
گروسیان
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۶
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
گوهری
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
گروسیان
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۶

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نصاری
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ بختیاری
۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ امیری
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ حنفی
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ امید حامدی‌فر
۱-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ بزرگ
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ خالدی
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ تهامی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ تهیدست
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ مطلق‌زاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ شریعت‌زاده
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ یزدان‌دوست
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ ف.جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ بیت‌سعید
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ ممی‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ ریکانی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ زواری
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ پورابوالقاسم
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زبیدی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پ.جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اهل‌شاخه
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خرم‌آبادی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جبیره
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ امانی‌نژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نصاری
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۲ بختیاری
۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۳ امیری
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۴ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۵ حنفی
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۶ امید حامدی‌فر
۱-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۷ بزرگ
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۸ خالدی
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۹ تهامی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۰ تهیدست
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۲ مطلق‌زاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۳ شریعت‌زاده
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۴ یزدان‌دوست
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱۵ ف.جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۶ بیت‌سعید
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱۷ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱۸ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱۹ ممی‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۰ ریکانی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۲۱ زواری
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۲ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۲۳ پورابوالقاسم
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ زبیدی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ پ.جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ اهل‌شاخه
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ خرم‌آبادی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ جبیره
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۰ امانی‌نژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نصاری
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ بختیاری
۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ امیری
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ حنفی
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ امید حامدی‌فر
۱-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ بزرگ
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ خالدی
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ تهامی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ تهیدست
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ مطلق‌زاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ شریعت‌زاده
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ یزدان‌دوست
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ ف.جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ بیت‌سعید
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ ممی‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ ریکانی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ زواری
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ پورابوالقاسم
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زبیدی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پ.جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اهل‌شاخه
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خرم‌آبادی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جبیره
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ امانی‌نژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | در هفته نوزدهم دروازه صنعت نفت آبادان برای اولین بار در این فصل از پشت محوطه جریمه باز شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | نفت آبادان برای پنجمین بازی متوالی گل نزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | صنعت نفت در دیدار با پدیده سیصدمین بازی خود در تاریخ لیگ برتر را انجام داد

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | پرسپولیس پس از 9 بازی و نفت آبادان برای اولین بار در یک بازی خانگی این فصل موفق به گلزنی نشدند

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

توییت | پایان نیم‌فصل: نفت آبادان در 4 بازی اخیر فقط 2 امتیاز کسب کرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵