بازیکنان برتر
بازی های فولاد
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های فولاد
آمار بازیکنان فولاد
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۲۹ پریرا
  ۳۵-ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ بیت‌سعید
  ۲۹-SS-,LW-,RW-,ST-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۲ مسی
  ۲۷-ST-,RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵۰ کوروشی
  ۲۹-CB-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ دورقی
  ۲۹-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ جعفری
  ۲۶-RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ والی
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۲ مریدی
  ۲۳-DM-,LB-,AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۰ آکاهوشی
  ۳۳-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵۵ غلامی
  ۲۲-CM-,DM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ میرزایی
  ۲۳-RW-,RB-,LB-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ افشین
  ۲۹-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ زبیدی
  ۲۷-RW-,LW-,LM-,RM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ آقاسی
  ۲۲-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ بدرقه
  ۲۲-CB-,AM-,LB-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ هدایتیان
  ۲۱-AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ حردانی
  ۲۲-LW-,RM-,LB-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ کرمی
  ۳۶-CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۸ صیدالی
  ۲۰-CM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ جلالی
  ۱۷-LB-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ مرادی
  ۲۵-RW-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ نجاریان
  ۲۱-RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ کی‌شمس
  ۲۰-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ خوشکفا
  ۲۲-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ مومنی
  ۲۰-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۹ چهارمحالی
  ۳۰-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ ستاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ سلجوقی
  ۲۶-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۸ دودانگه
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ شبانی
  ۱۷-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۴ احمدپور
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ شهرویی
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۹ سواری
  ۱۸-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۴ گلی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۴ دسومی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ غلام‌زاده
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ پریرا
  ۳۵-ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ بیت‌سعید
  ۲۹-SS-,LW-,RW-,ST-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ مسی
  ۲۷-ST-,RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ کوروشی
  ۲۹-CB-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ دورقی
  ۲۹-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ جعفری
  ۲۶-RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ والی
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ مریدی
  ۲۳-DM-,LB-,AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ آکاهوشی
  ۳۳-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ غلامی
  ۲۲-CM-,DM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ میرزایی
  ۲۳-RW-,RB-,LB-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ افشین
  ۲۹-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ زبیدی
  ۲۷-RW-,LW-,LM-,RM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ آقاسی
  ۲۲-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ بدرقه
  ۲۲-CB-,AM-,LB-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ هدایتیان
  ۲۱-AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ حردانی
  ۲۲-LW-,RM-,LB-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ کرمی
  ۳۶-CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ صیدالی
  ۲۰-CM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ جلالی
  ۱۷-LB-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ مرادی
  ۲۵-RW-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ نجاریان
  ۲۱-RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ کی‌شمس
  ۲۰-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ خوشکفا
  ۲۲-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ مومنی
  ۲۰-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ چهارمحالی
  ۳۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ ستاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۸ سلجوقی
  ۲۶-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۹ دودانگه
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ شبانی
  ۱۷-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۱ احمدپور
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ شهرویی
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ سواری
  ۱۸-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۴ گلی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۵ دسومی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۶ غلام‌زاده
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۲۹ پریرا
  ۳۵-ST-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ بیت‌سعید
  ۲۹-SS-,LW-,RW-,ST-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۲ مسی
  ۲۷-ST-,RW-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵۰ کوروشی
  ۲۹-CB-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ دورقی
  ۲۹-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ جعفری
  ۲۶-RB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ والی
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۲ مریدی
  ۲۳-DM-,LB-,AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۰ آکاهوشی
  ۳۳-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵۵ غلامی
  ۲۲-CM-,DM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ میرزایی
  ۲۳-RW-,RB-,LB-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ افشین
  ۲۹-LW-,RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ زبیدی
  ۲۷-RW-,LW-,LM-,RM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ آقاسی
  ۲۲-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ بدرقه
  ۲۲-CB-,AM-,LB-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ هدایتیان
  ۲۱-AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ حردانی
  ۲۲-LW-,RM-,LB-,RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ کرمی
  ۳۶-CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۸ صیدالی
  ۲۰-CM-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ جلالی
  ۱۷-LB-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ مرادی
  ۲۵-RW-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ نجاریان
  ۲۱-RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ کی‌شمس
  ۲۰-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ خوشکفا
  ۲۲-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ مومنی
  ۲۰-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۹ چهارمحالی
  ۳۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ ستاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ سلجوقی
  ۲۶-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۸ دودانگه
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ شبانی
  ۱۷-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۴ احمدپور
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ شهرویی
  ۲۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۹ سواری
  ۱۸-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۴ گلی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۴ دسومی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ غلام‌زاده
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --