۱-۲
تاريخ
۱۸ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
سردار آزادگان
آمار کلی بازی
۲
۱.۷۴
۱۲
۴
۷
۲
۰
۴۳,۲%
۳۲۷
۶۳,۹
۴۱,۱%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۴۴
۹
۵
۴
۲
۰
۵۶,۸%
۴۵۰
۷۸,۲
۵۸,۹%
۷,۲
شمس آذر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفرپور
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۷۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادمنش
۷۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوصبیح
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرآبادانی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نسایی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پاپی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخریان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین