۰-۴
تاريخ
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۴
۲.۰۵
۱۳
۷
۱۳
۲
۰
۵۰,۹%
۳۸۴
۷۵,۸
۴۳,۹%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۲۹
۱۲
۲
۹
۳
۰
۴۹,۱%
۳۷۵
۷۳,۹
۵۶,۱%
۶,۷
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موخیت دینوف
۹۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیت‌سعید
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلیل
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۶۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین