۰-۰
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
۱.۴۲
۱۰
۴
۱۱
۴
۱
۵۲,۰%
۳۷۳
۶۷,۶
۴۶,۴%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۷۳
۱۰
۳
۱۲
۲
۰
۴۸,۰%
۳۴۱
۶۳,۰
۵۳,۶%
۶,۹
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ذبیحی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمانی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پیریز
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلیل
۱۵-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فریدون
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیت‌سعید
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین