بازیکنان برتر
بازی های پرسپولیس
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های پرسپولیس
آمار بازیکنان پرسپولیس
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۹ ترابی
  ۲۴-ST-,RM-,LM-,AM-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ نوراللهی
  ۲۶-CM-,RM-,DM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ خلیل‌زاده
  ۳۰-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ ج. حسینی
  ۳۷-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ علیپور
  ۲۴-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ ماهینی
  ۳۲-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ رفیعی
  ۲۹-AM-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ رسن
  ۲۲-RM-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ شیری
  ۲۸-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ کامیابی‌نیا
  ۳۰-CM-,DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ نعمتی
  ۲۵-ST-,AM-,LW-,RB-,CM-,RM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ انصاری
  ۲۷-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ عالیشاه
  ۲۷-LM-,CM-,LW-,RM-,ST-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۸ نادری
  ۲۲-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۹ مصلح
  ۲۶-LM-,ST-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ بودیمیر
  ۳۳-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ حسین‌پور
  ۲۰-LW-,AM-,RM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ کریمی
  ۱۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ ربیع‌خواه
  ۳۱-DM-,LB-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ همتی
  ۲۴-RM-,CM-,ST-,RW-,RB-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ شریفی
  ۲۶-RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ اسدی
  ۲۰-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۸ ا. حسینی
  ۲۰-AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ ترابی
  ۲۴-ST-,RM-,LM-,AM-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ نوراللهی
  ۲۶-CM-,RM-,DM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ خلیل‌زاده
  ۳۰-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ ج. حسینی
  ۳۷-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ علیپور
  ۲۴-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ ماهینی
  ۳۲-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ رفیعی
  ۲۹-AM-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ رسن
  ۲۲-RM-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ شیری
  ۲۸-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ کامیابی‌نیا
  ۳۰-CM-,DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ نعمتی
  ۲۵-ST-,AM-,LW-,RB-,CM-,RM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ انصاری
  ۲۷-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ عالیشاه
  ۲۷-LM-,CM-,LW-,RM-,ST-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ نادری
  ۲۲-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ مصلح
  ۲۶-LM-,ST-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ بودیمیر
  ۳۳-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ حسین‌پور
  ۲۰-LW-,AM-,RM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ کریمی
  ۱۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ ربیع‌خواه
  ۳۱-DM-,LB-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ همتی
  ۲۴-RM-,CM-,ST-,RW-,RB-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ شریفی
  ۲۶-RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ اسدی
  ۲۰-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ ا. حسینی
  ۲۰-AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۹ ترابی
  ۲۴-ST-,RM-,LM-,AM-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ نوراللهی
  ۲۶-CM-,RM-,DM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ خلیل‌زاده
  ۳۰-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ ج. حسینی
  ۳۷-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ علیپور
  ۲۴-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ ماهینی
  ۳۲-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ رفیعی
  ۲۹-AM-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ رسن
  ۲۲-RM-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ شیری
  ۲۸-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ کامیابی‌نیا
  ۳۰-CM-,DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ نعمتی
  ۲۵-ST-,AM-,LW-,RB-,CM-,RM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ انصاری
  ۲۷-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ عالیشاه
  ۲۷-LM-,CM-,LW-,RM-,ST-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۸ نادری
  ۲۲-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۹ مصلح
  ۲۶-LM-,ST-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ بودیمیر
  ۳۳-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ حسین‌پور
  ۲۰-LW-,AM-,RM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ کریمی
  ۱۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ ربیع‌خواه
  ۳۱-DM-,LB-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ همتی
  ۲۴-RM-,CM-,ST-,RW-,RB-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ شریفی
  ۲۶-RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ اسدی
  ۲۰-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۸ ا. حسینی
  ۲۰-AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --