۰-۱
تاريخ
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۷
۱۱
۳
۴
۰
۰
۶۳,۰%
۵۱۰
۷۹,۲
۵۱,۵%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۸
۹
۴
۱۲
۳
۰
۳۷,۰%
۲۶۵
۶۳,۴
۴۸,۵%
۶,۹
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۹۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قنبری
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوبویف
۶۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
وکیا
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامداری
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین