۲-۰
تاريخ
۰۸ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۱۳
۶
۲۱
۱
۱
۵۶,۷%
۵۱,۴%
۶,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۷
۲
۱۴
۳
۰
۴۳,۳%
۴۸,۶%
۷,۳
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بختیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف.جعفری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقابابایی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارع
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نبی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین