۱-۲
تاريخ
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۲
۲.۰۵
۱۹
۹
۱۴
۴
۰
۵۲,۵%
۴۰۹
۷۸,۰
۵۷,۰%
۸,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۵۹
۱۳
۲
۱۰
۲
۰
۴۷,۵%
۳۶۶
۶۹,۷
۴۳,۰%
۵,۸
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چابرادزه
۳۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سرشوق
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مختاری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تراوالی
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
معامله گری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معیبدنژاد
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین