۱-۰
تاريخ
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۰
۱.۳۶
۱۱
۱
۸
۲
۰
۶۷,۰%
۵۴۲
۸۳,۹
۵۴,۲%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۹۰
۱۱
۵
۱۵
۳
۰
۳۳,۰%
۲۳۸
۶۷,۲
۴۵,۸%
۶,۹
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحاتمی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۵۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۲۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قاسمی‌نژاد
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیت‌سعید
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موخیت دینوف
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین