۰-۰
تاريخ
۱۷ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
۰
۰
۲۲
۵
۰
۴۳,۰%
۴۲,۲%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۱
۲
۱۸
۲
۰
۵۷,۰%
۵۷,۸%
۷,۴
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمزاوی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صابر. ح
۳۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین