فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
لوسیانو پریرا -- --
آیاندا پاتوسی -- --
فرشاد احمدزاده -- --
ساسان انصاری -- --
موسی کولیبالی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مرادیان
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
فروزان
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مرادیان
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
فروزان
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ پاتوسی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ آبشک
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ صالح. ح
۲۴-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ نیک‌نفس
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ موسوی
۳۰-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ انصاری
۳۰-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ شاه‌عباسی
۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ آقاسی
۲۴-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ درخشان‌مهر
۲۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ ابراهیمی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ میری
۳۱-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ عبداله‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ عباسی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ صابر. ح
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ نجاریان
۲۳-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ بزرگ
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ نامداری
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ غلام‌پور
۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۰
۱ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ بدرقه
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۲ پاتوسی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۳ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۴ آبشک
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۵ صالح. ح
۲۴-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۶ نیک‌نفس
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۷ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۸ موسوی
۳۰-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۹ انصاری
۳۰-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱۰ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۱ شاه‌عباسی
۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۲ آقاسی
۲۴-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۳ درخشان‌مهر
۲۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۴ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۵ ابراهیمی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۶ میری
۳۱-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۷ عبداله‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۸ عباسی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۹ صابر. ح
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۲۰ نجاریان
۲۳-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۱ جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۲ بزرگ
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۳ نامداری
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۲۴ غلام‌پور
۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۲۵ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۰
۲۶ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۷ بدرقه
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ پاتوسی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ آبشک
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ صالح. ح
۲۴-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ نیک‌نفس
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ موسوی
۳۰-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ انصاری
۳۰-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ شاه‌عباسی
۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ آقاسی
۲۴-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ درخشان‌مهر
۲۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ ابراهیمی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ میری
۳۱-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ عبداله‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ عباسی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ صابر. ح
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ نجاریان
۲۳-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ بزرگ
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ نامداری
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ غلام‌پور
۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۰
۱ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ بدرقه
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محمد آبشک پس از ۹ فصل موفق به زدن گل در لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | ساسان انصاری به هیچ تیمی بیشتر از تراکتور گل نزده است (۶ گل)

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

توییت | زبیر نیک‌نفس برای اولین بار در یک بازی هم گل زد و هم پاس‌گل داد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | آمار موسی کولی‌بالی در لیگ بیستم (تا نیم‌فصل): 3 گل، 2 پاس‌گل، کسب یک پنالتی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | ساسان انصاری به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از میلاد فراهانی گل نزده است(6 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵