گل گهر

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
سعید صادقی -- --
مرتضی تبریزی -- --
کیروش استنلی -- --
امین پورعلی -- --
رضا شکاری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فروزان
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
منادی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فروزان
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
منادی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ شاکری
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۱ صادقی
۲۸-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۱ عاشوری
۳۳-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ سهرابیان
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ تبریزی
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ پورعلی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ علیزاده
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ کیروش
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ شکاری
۲۳-AM-,ST-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ زکی‌پور
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ تیکدری‌نژاد
۲۵-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ مصلح
۲۸-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ زاهدی
۲۹-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,RW-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ باقری
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ آرتا
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ برزای
۲۹-AM-,RB-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ خانزاده
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ گلزاری
۳۱-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ باگنامو بوکوم
۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ آقاجانپور
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ موسوی
۳۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ نخودکار
۲۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ م. کریمی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قربانخانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ر.محمود‌آبادی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جرحانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ شاکری
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۲ صادقی
۲۸-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۳ عاشوری
۳۳-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۴ سهرابیان
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۵ تبریزی
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۶ پورعلی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۷ علیزاده
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۸ کیروش
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۹ شکاری
۲۳-AM-,ST-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۰ زکی‌پور
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱۱ تیکدری‌نژاد
۲۵-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۲ مصلح
۲۸-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۳ زاهدی
۲۹-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۴ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,RW-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۵ باقری
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۶ آرتا
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۷ برزای
۲۹-AM-,RB-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۸ خانزاده
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۹ گلزاری
۳۱-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۰ باگنامو بوکوم
۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۱ آقاجانپور
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۲ موسوی
۳۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۳ نخودکار
۲۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۲۴ م. کریمی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ قربانخانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ ر.محمود‌آبادی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ جرحانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ شاکری
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۱ صادقی
۲۸-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۱ عاشوری
۳۳-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ سهرابیان
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ تبریزی
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ پورعلی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ علیزاده
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ کیروش
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ شکاری
۲۳-AM-,ST-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ زکی‌پور
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ تیکدری‌نژاد
۲۵-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ مصلح
۲۸-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ زاهدی
۲۹-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,RW-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ باقری
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ آرتا
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ برزای
۲۹-AM-,RB-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ خانزاده
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ گلزاری
۳۱-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ باگنامو بوکوم
۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ آقاجانپور
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ موسوی
۳۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ نخودکار
۲۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ م. کریمی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قربانخانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ر.محمود‌آبادی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جرحانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | پیکان پس از ۱۲ فصل موفق به شکست تیم تحت هدایت قلعه‌نویی شد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | تارتار در ۸ مصاف اخیر مقابل قلعه نویی تنها متحمل یک شکست شده است.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | امیر قلعه‌نویی 13 مرتبه مجید جلالی را شکست داده که رکورد بیشترین برد یک مربی مقابل یک مربی در تاریخ لیگ برتر است

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | گل گهر یک نیم فصل بدون برد طولانی ترین زمانیکه تیمی برای کسب نخستین پیروزی در لیگ برتر به انتظار نشسته است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶