بازیکنان برتر
بازی های نساجی
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های نساجی
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  میرزازاد
  ۲۲-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رضایی
  ۲۳-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورسلاخ
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خطیر
  ۰-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
  میرزازاد
  ۲۲-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  رضایی
  ۲۳-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  پورسلاخ
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  خطیر
  ۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
آمار بازیکنان نساجی
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۱۰ شجاعی
  ۲۲-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ عاشوری
  ۳۱-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ میری
  ۲۹-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ بیژن
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ جعفری
  ۲۹-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ شیری
  ۳۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ ممشلی
  ۳۱-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۷ سینگ
  ۲۶-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ سرلک
  ۲۴-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ دهقانی
  ۲۱-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ نظری
  ۳۰-AM-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ علیاری
  ۲۵-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ جعفری
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ معصومی
  ۲۳-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ عباس‌زاده
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ رمضانی
  ۲۹-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ زامهران
  ۲۷-RW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۰ م. باباگلی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ قاضی
  ۳۴-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ کفشگری
  ۳۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ نعیمی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ نیاری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ قهاری
  ۲۱-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ جلالی
  ۰-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ شجاعی
  ۲۲-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ عاشوری
  ۳۱-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ میری
  ۲۹-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ بیژن
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ جعفری
  ۲۹-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ شیری
  ۳۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ ممشلی
  ۳۱-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ سینگ
  ۲۶-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ سرلک
  ۲۴-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ دهقانی
  ۲۱-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ نظری
  ۳۰-AM-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ علیاری
  ۲۵-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ جعفری
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ معصومی
  ۲۳-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ عباس‌زاده
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ رمضانی
  ۲۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ زامهران
  ۲۷-RW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ م. باباگلی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ قاضی
  ۳۴-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ کفشگری
  ۳۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ نعیمی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ نیاری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ قهاری
  ۲۱-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ جلالی
  ۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۱۰ شجاعی
  ۲۲-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ عاشوری
  ۳۱-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ میری
  ۲۹-CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ بیژن
  ۳۱-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ جعفری
  ۲۹-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ شیری
  ۳۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ ممشلی
  ۳۱-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۷ سینگ
  ۲۶-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ سرلک
  ۲۴-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ دهقانی
  ۲۱-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ نظری
  ۳۰-AM-,SS-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ علیاری
  ۲۵-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ جعفری
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ معصومی
  ۲۳-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ عباس‌زاده
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ رمضانی
  ۲۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ زامهران
  ۲۷-RW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۰ م. باباگلی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ قاضی
  ۳۴-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ کفشگری
  ۳۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ نعیمی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ نیاری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ قهاری
  ۲۱-RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ جلالی
  ۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --