۱-۴
تاريخ
۱۵ مهر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۴
۱.۶۵
۱۸
۸
۱۰
۳
۰
۶۸,۷%
۶۴۶
۸۹,۰
۵۷,۴%
۸,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۶۱
۱۰
۲
۱۱
۲
۰
۳۱,۳%
۲۶۱
۷۱,۶
۴۲,۶%
۵,۷
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۹۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طالب
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسم
۲۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معامله گری
۱۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین