۲-۲
تاريخ
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۲
۱.۲۹
۸
۴
۹
۲
۰
۳۹,۲%
۲۹۶
۸۱,۸
۶۳,۳%
۷,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۲.۵۴
۱۴
۵
۱۳
۲
۰
۶۰,۸%
۴۹۱
۸۵,۱
۳۶,۷%
۶,۶
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۲۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
علیزاده
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۷۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حزباوی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دلفی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلگریا
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین