فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مجید علیاری -- --
موسی کولیبالی -- --
ساسان انصاری -- --
حمید بوحمدان -- --
علی قربانی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
کنت
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
گردان
۳۸-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
غلام‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
کنت
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
گردان
۳۸-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
غلام‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ علیاری
۲۷-ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ مریدی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ انصاری
۳۱-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ قربانی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ پهلوان
۲۹-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ تورس
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ کولیبالی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ بوحمدان
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ آقاسی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ حزباوی
۱۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ شیری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آقایی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ دژاگه
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ آبشک
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ آلگریا
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ کوشکی
۲۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ غبیشاوی
۲۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ واسعی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ دلفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ والی
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ حیدریه
۳۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ نجاریان
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ نژادمهدی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ شاه‌عباسی
۲۳-LB-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ سوگیتا
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسماعیلی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلجوقی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آرغند
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باویه
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ علیاری
۲۷-ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۲ مریدی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۳ انصاری
۳۱-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۴ قربانی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۵ پهلوان
۲۹-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۶ تورس
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۷ کولیبالی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۸ بوحمدان
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۹ آقاسی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۰ حزباوی
۱۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۱ شیری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۲ آقایی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۳ دژاگه
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۴ آبشک
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۵ آلگریا
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۶ کوشکی
۲۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۷ غبیشاوی
۲۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۸ واسعی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۹ دلفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۲۰ والی
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۱ حیدریه
۳۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۲ نجاریان
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۳ نژادمهدی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۴ شاه‌عباسی
۲۳-LB-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۵ سوگیتا
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ اسماعیلی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ سلجوقی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ آرغند
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ باویه
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ علیاری
۲۷-ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ مریدی
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ انصاری
۳۱-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ قربانی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ پهلوان
۲۹-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ تورس
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ کولیبالی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ بوحمدان
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ آقاسی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ حزباوی
۱۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ شیری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آقایی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ دژاگه
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ آبشک
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ آلگریا
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ کوشکی
۲۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ غبیشاوی
۲۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ واسعی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ دلفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ والی
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ حیدریه
۳۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ نجاریان
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ نژادمهدی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ شاه‌عباسی
۲۳-LB-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ سوگیتا
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسماعیلی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلجوقی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آرغند
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باویه
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | فولاد پس از 573 روز در ۳۰ دقیقه ابتدایی گل خورد

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

توییت | محمد آبشک پس از ۹ فصل موفق به زدن گل در لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | ساسان انصاری به هیچ تیمی بیشتر از تراکتور گل نزده است (۶ گل)

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

توییت | زبیر نیک‌نفس برای اولین بار در یک بازی هم گل زد و هم پاس‌گل داد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | آمار موسی کولی‌بالی در لیگ بیستم (تا نیم‌فصل): 3 گل، 2 پاس‌گل، کسب یک پنالتی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵