۱-۱
تاريخ
۰۵ آبان ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۱
۱.۱۹
۱۷
۳
۲۲
۴
۰
۵۲,۷%
۴۰۵
۷۹,۵
۵۲,۲%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۹۴
۸
۲
۹
۲
۰
۴۷,۳%
۳۵۶
۷۲,۲
۴۷,۸%
۶,۸
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقت
۳۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۹۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۹۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۵۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۹۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تفضلی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یحیی‌زاده
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین