ملوان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
سجاد بازگیر -- --
مهدی مومنی -- --
مهران احمدی -- --
سهیل فداکار -- --
مسعود کاظمین -- --
حضور در زمین
مجید عیدی --
سعید کریمی --
محمدصادق بارانی --
مهران احمدی --
سجاد بازگیر --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صادقی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
حیدری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
صداقت
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صادقی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
حیدری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
صداقت
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بازگیر
۲۹-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ مومنی
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ عیدی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ احمدی
۲۵-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ مطلق‌زاده
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ خوشکفا
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ کاظمین
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ بارانی
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ بردبار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ فداکار
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ کریمی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شهیم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ م. قادری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ شعبانلو
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ انبساطی
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ جهانی
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ قاضی‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ ناییج‌پور
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ موقری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ حسینی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ صیاد
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ نافذ
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ ایمانی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ یحیی‌زاده
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ تفضلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ پسندیده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسنی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلامی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ رنجبر
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بازگیر
۲۹-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۲ مومنی
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۳ عیدی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۴ احمدی
۲۵-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۵ مطلق‌زاده
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۶ خوشکفا
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۷ کاظمین
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۸ بارانی
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۹ بردبار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۰ فداکار
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۱ کریمی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۲ شهیم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۳ م. قادری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۴ شعبانلو
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۵ انبساطی
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۶ جهانی
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۷ قاضی‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۸ ناییج‌پور
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۹ موقری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۰ حسینی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۱ صیاد
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۲ نافذ
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۳ ایمانی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۲۴ یحیی‌زاده
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۲۵ تفضلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۲۶ پسندیده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ نامور
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ حسنی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ غلامی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۳۱ رنجبر
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بازگیر
۲۹-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ مومنی
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ عیدی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ احمدی
۲۵-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ مطلق‌زاده
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ خوشکفا
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ کاظمین
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ بارانی
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ بردبار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ فداکار
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ کریمی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شهیم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ م. قادری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ شعبانلو
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ انبساطی
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ جهانی
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ قاضی‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ ناییج‌پور
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ موقری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ حسینی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ صیاد
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ نافذ
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ ایمانی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ یحیی‌زاده
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ تفضلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ پسندیده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسنی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلامی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ رنجبر
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--