بازیکنان برتر
بازی های صنعت نفت
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های صنعت نفت
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  سالاری
  ۳۲-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دریس
  ۲۳-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پارسا
  ۱۷-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
  سالاری
  ۳۲-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  دریس
  ۲۳-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  پارسا
  ۱۷-
  -- -- -- -- -- -- -- --
آمار بازیکنان صنعت نفت
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۲۹ جبیره
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ کعبی
  ۲۹-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ آل‌کثیر
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ قریشی
  ۲۴-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۴ اهل‌شاخه
  ۲۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ رحمانی
  ۲۸-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ ناصری
  ۲۷-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ سلمانی
  ۲۲-LM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ ریکانی
  ۲۹-AM-,SS-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۲ حنفی
  ۳۶-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ جهانی
  ۳۰-RM-,LW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ احمدی
  ۲۷-DM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ احمدی
  ۳۱-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ مجدمی
  ۲۳-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ مومنی
  ۳۴-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ کردونی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ ساکی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ بغلانی
  ۲۹-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ تهامی
  ۲۳-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰
  ۰-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ غبیشاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ قربانی
  ۲۶-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ امیدی‌فر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ ملصقی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ ستاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ جبیره
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ کعبی
  ۲۹-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ آل‌کثیر
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ قریشی
  ۲۴-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ اهل‌شاخه
  ۲۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ رحمانی
  ۲۸-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ ناصری
  ۲۷-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ سلمانی
  ۲۲-LM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ ریکانی
  ۲۹-AM-,SS-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ حنفی
  ۳۶-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ جهانی
  ۳۰-RM-,LW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ احمدی
  ۲۷-DM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ احمدی
  ۳۱-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ مجدمی
  ۲۳-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ مومنی
  ۳۴-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ کردونی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ ساکی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ بغلانی
  ۲۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ تهامی
  ۲۳-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰
  ۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ غبیشاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ قربانی
  ۲۶-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ امیدی‌فر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ ملصقی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ ستاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۲۹ جبیره
  ۲۲-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ کعبی
  ۲۹-LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ آل‌کثیر
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ قریشی
  ۲۴-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۴ اهل‌شاخه
  ۲۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ رحمانی
  ۲۸-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ ناصری
  ۲۷-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ سلمانی
  ۲۲-LM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ ریکانی
  ۲۹-AM-,SS-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۲ حنفی
  ۳۶-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ جهانی
  ۳۰-RM-,LW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ احمدی
  ۲۷-DM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ احمدی
  ۳۱-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ مجدمی
  ۲۳-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ مومنی
  ۳۴-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ کردونی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ ساکی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ بغلانی
  ۲۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ تهامی
  ۲۳-AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰
  ۰-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ غبیشاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ قربانی
  ۲۶-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ امیدی‌فر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ ملصقی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ ستاوی
  ۱۹-
  -- -- -- -- -- -- -- --