۲-۰
تاريخ
۲۸ آذر ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی کرمان
آمار کلی بازی
۰
۱.۰۷
۱۳
۴
۴
۱
۰
۶۱,۲%
۵۶۰
۷۹,۵
۴۹,۲%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۲.۰۴
۶
۴
۲۱
۲
۰
۳۸,۸%
۳۲۱
۷۵,۷
۵۰,۸%
۷,۲
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهریاری
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسگری
۸۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بورا
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوست‌دار
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهزادی
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ترکمان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین