مس کرمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدامین کاظمیان -- --
عارف رستمی -- --
شروین بزرگ -- --
حسین دوست‌دار -- --
امیرحسین عسگری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
شهریاری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
شهدادنژاد
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
شهریاری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
شهدادنژاد
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ کاظمیان
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ رستمی
۲۶-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ محمدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ مرادی‌فرد
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ عسگری
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ تورانیان
۱-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ نصیری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ زینلی
۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ خدایی
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ ستاری
۲۹-LB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ اسدی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ دوست‌دار
۳۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ عبدی
۲۸-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ صبوری
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ آوخ
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ پورصف‌شکن
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ تهامی
۰-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ زراعت‌کار
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ پرتو
۳۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
۱ خلیلی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنی اسدزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رشیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بورا
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ناظمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ کاظمیان
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۲ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۳ رستمی
۲۶-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۴ محمدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۵ مرادی‌فرد
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۶ عسگری
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۷ تورانیان
۱-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۸ نصیری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۹ زینلی
۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۰ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۱ خدایی
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۲ ستاری
۲۹-LB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۳ اسدی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۴ دوست‌دار
۳۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۵ عبدی
۲۸-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۶ صبوری
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۷ آوخ
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۸ پورصف‌شکن
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱۹ تهامی
۰-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۲۰ زراعت‌کار
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۲۱ پرتو
۳۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
۲۲ خلیلی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ بنی اسدزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ رشیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ آقایی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ بورا
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۷ قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۸ ناظمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ کاظمیان
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ رستمی
۲۶-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ محمدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ مرادی‌فرد
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ عسگری
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ تورانیان
۱-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ نصیری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ زینلی
۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ خدایی
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ ستاری
۲۹-LB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ اسدی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ دوست‌دار
۳۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ عبدی
۲۸-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ صبوری
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ آوخ
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ پورصف‌شکن
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ تهامی
۰-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ زراعت‌کار
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ پرتو
۳۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
۱ خلیلی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنی اسدزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رشیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بورا
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ناظمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--