مس کرمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
عارف رستمی -- --
محمدامین کاظمیان -- --
شروین بزرگ -- --
محمد قاسمی‌نژاد -- --
معین عباسیان -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
شهریاری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
شهدادنژاد
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
شهریاری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
شهدادنژاد
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رستمی
۲۶-AM-,LW-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ کاظمیان
۲۶-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,LW-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ عباسیان
۳۳-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مرادی‌فرد
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ نصیری
۲۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ جعفری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ خدایی
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ ستاری
۲۹-LB-,AM-,DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ زینلی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ عسگری
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ تورانیان
۲۱-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ صبوری
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ قادری
۲۳-AM-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ محمدی
۱۸-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ دوست‌دار
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ تونگیک
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ بورا
۲۷-AM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ تهامی
۲۳-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ عبدی
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ بهزادی
۱۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ زراعت‌کار
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ ناظمی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ زحمتکش
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
۱ رشیدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ امیرطاهری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خلیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنی اسدزاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رستمی
۲۶-AM-,LW-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۲ کاظمیان
۲۶-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۳ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,LW-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۴ عباسیان
۳۳-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۵ مرادی‌فرد
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۶ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۷ نصیری
۲۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۸ جعفری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۹ خدایی
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۰ ستاری
۲۹-LB-,AM-,DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۱ زینلی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۲ عسگری
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۳ تورانیان
۲۱-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۴ صبوری
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۵ قادری
۲۳-AM-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۶ محمدی
۱۸-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۷ دوست‌دار
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱۸ تونگیک
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۹ بورا
۲۷-AM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۰ تهامی
۲۳-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۱ عبدی
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۲ بهزادی
۱۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۳ زراعت‌کار
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۲۴ ناظمی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۲۵ زحمتکش
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
۲۶ رشیدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ امیرطاهری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ خلیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ بنی اسدزاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رستمی
۲۶-AM-,LW-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ کاظمیان
۲۶-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,LW-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ عباسیان
۳۳-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مرادی‌فرد
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ نصیری
۲۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ جعفری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ خدایی
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ ستاری
۲۹-LB-,AM-,DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ زینلی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ عسگری
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ تورانیان
۲۱-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ صبوری
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ قادری
۲۳-AM-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ محمدی
۱۸-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ دوست‌دار
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ تونگیک
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ بورا
۲۷-AM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ تهامی
۲۳-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ عبدی
۲۹-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ بهزادی
۱۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ زراعت‌کار
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ ناظمی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ زحمتکش
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
۱ رشیدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ امیرطاهری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خلیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنی اسدزاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--