۰-۱
تاريخ
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
۰.۳۸
۷
۲
۲۱
۲
۰
۳۴,۸%
۲۶۶
۷۴,۱
۵۰,۱%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۷۴
۱۴
۱
۱۵
۲
۱
۶۵,۲%
۵۴۳
۸۴,۰
۴۹,۹%
۷,۲
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
معیبدنژاد
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معامله گری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهریاری
۸۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریم‌ زاده
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین