۲-۰
تاريخ
۰۳ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۰
۱.۳۱
۲۰
۷
۹
۲
۰
۷۵,۷%
۸۲۰
۹۰,۶
۴۵,۶%
۸,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۴۷
۸
۴
۸
۱
۰
۲۴,۳%
۲۲۶
۶۲,۴
۵۴,۴%
۶,۰
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عدنان
۵۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داغر
۳۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امانی‌نژاد
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهمیی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معیبدنژاد
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین