۲-۱
تاريخ
۲۵ مرداد ۱۴۰۲
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۲.۲۸
۲۳
۱۰
۱۰
۳
۱
۵۷,۱%
۴۳۱
۷۹,۱
۵۲,۴%
۷,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۵۹
۷
۳
۱۹
۵
۰
۴۲,۹%
۳۰۶
۷۷,۸
۴۷,۶%
۷,۰
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آبشک
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باویه
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادمی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طالب
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسم
۲۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهمیی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین