بازیکنان برتر
بازی های صنعت نفت
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های صنعت نفت
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  دریس
  ۲۳-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گردان
  ۳۵-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پارسا
  ۱۷-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
  دریس
  ۲۳-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  گردان
  ۳۵-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  پارسا
  ۱۷-
  -- -- -- -- -- -- -- --
آمار بازیکنان صنعت نفت
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۲۵ سلمانی
  ۲۲-LW-,ST-,LM-,RW-,RM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۹ بالوتلی
  ۳۰-ST-,RW-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ جهانی
  ۳۰-LW-,RW-,ST-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ ریکانی
  ۲۹-CM-,RW-,AM-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ کانجی
  ۳۳-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ غبیشاوی
  ۱۹-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ فرانکو
  ۳۳-ST-,RW-,AM-,CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ کعبی
  ۲۸-CB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ مجدمی
  ۲۳-CM-,AM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ احمدی
  ۳۱-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ ساکی
  ۲۲-RB-,LB-,RM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ قریشی
  ۲۴-CB-,RB-,ST-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۹ هخامنش
  ۲۸-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ پاکدل
  ۲۷-RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۹ جبیره
  ۲۲-ST-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ تهامی
  ۲۲-RW-,AM-,CM-,ST-,SS-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ عابدینی
  ۲۷-RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ قربانی
  ۲۵-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ پلاتینی
  ۳۳-RW-,LW-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ بغلانی
  ۲۸-DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ سیدیکوف
  ۲۷-AM-,CM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ کردونی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۶ شریعت‌زاده
  ۱۷-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ امیدی‌فر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۲ ملصقی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ ناشوری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۸ آشیان
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ سلمانی
  ۲۲-LW-,ST-,LM-,RW-,RM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ بالوتلی
  ۳۰-ST-,RW-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ جهانی
  ۳۰-LW-,RW-,ST-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ ریکانی
  ۲۹-CM-,RW-,AM-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ کانجی
  ۳۳-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ غبیشاوی
  ۱۹-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ فرانکو
  ۳۳-ST-,RW-,AM-,CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ کعبی
  ۲۸-CB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ مجدمی
  ۲۳-CM-,AM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ احمدی
  ۳۱-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ ساکی
  ۲۲-RB-,LB-,RM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ قریشی
  ۲۴-CB-,RB-,ST-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ هخامنش
  ۲۸-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ پاکدل
  ۲۷-RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ جبیره
  ۲۲-ST-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ تهامی
  ۲۲-RW-,AM-,CM-,ST-,SS-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ عابدینی
  ۲۷-RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ قربانی
  ۲۵-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ پلاتینی
  ۳۳-RW-,LW-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ بغلانی
  ۲۸-DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ سیدیکوف
  ۲۷-AM-,CM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ کردونی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ شریعت‌زاده
  ۱۷-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ امیدی‌فر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ ملصقی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ ناشوری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ آشیان
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۲۵ سلمانی
  ۲۲-LW-,ST-,LM-,RW-,RM-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۹ بالوتلی
  ۳۰-ST-,RW-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ جهانی
  ۳۰-LW-,RW-,ST-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ ریکانی
  ۲۹-CM-,RW-,AM-,LM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ کانجی
  ۳۳-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ غبیشاوی
  ۱۹-AM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ فرانکو
  ۳۳-ST-,RW-,AM-,CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ کعبی
  ۲۸-CB-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ مجدمی
  ۲۳-CM-,AM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ احمدی
  ۳۱-CM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ ساکی
  ۲۲-RB-,LB-,RM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ قریشی
  ۲۴-CB-,RB-,ST-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۹ هخامنش
  ۲۸-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ پاکدل
  ۲۷-RW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۹ جبیره
  ۲۲-ST-,LW-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ تهامی
  ۲۲-RW-,AM-,CM-,ST-,SS-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ عابدینی
  ۲۷-RB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ قربانی
  ۲۵-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ پلاتینی
  ۳۳-RW-,LW-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ بغلانی
  ۲۸-DM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ سیدیکوف
  ۲۷-AM-,CM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ کردونی
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۶ شریعت‌زاده
  ۱۷-LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ امیدی‌فر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۲ ملصقی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۷ ناشوری
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۸ آشیان
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --