پیکان

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
ناصری
۲۹-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
کرمانشاهی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
پورحمیدی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۲
کاخساز
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
دریس
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
ناصری
۲۹-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
کرمانشاهی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
پورحمیدی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۲
کاخساز
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
دریس
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نوروزی‌فرد
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ س.فلاح
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ حق‌دوست
۲۶-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ بدرقه
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ بابایی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ م. فلاح
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ باقری
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ جدی
۲۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ غلامی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ صالحی
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ کوشکی
۲۲-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ فرامرزی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آزاده
۲۲-AM-,RM-,LM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ درویشی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ لطفی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ اکبری
۲۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ ن.محمدی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ جهانبخش
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ رنجبری
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ پورامینی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ محبی
۲۲-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ رمضانی
۰-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اوکلو
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ داوودی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نوروزی‌فرد
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۲ ثابت‌ ایمانی
۲۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۳ س.فلاح
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۴ حق‌دوست
۲۶-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۵ بدرقه
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۶ بابایی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۷ م. فلاح
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۸ باقری
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۹ جدی
۲۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۰ غلامی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۱ صالحی
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۲ کوشکی
۲۲-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۳ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۴ فرامرزی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۵ آزاده
۲۲-AM-,RM-,LM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۶ درویشی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۷ لطفی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۸ اکبری
۲۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۹ ن.محمدی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۰ جهانبخش
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۱ رنجبری
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۲ پورامینی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۳ محبی
۲۲-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۴ رمضانی
۰-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۲۵ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ اوکلو
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۷ داوودی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نوروزی‌فرد
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ س.فلاح
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ حق‌دوست
۲۶-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ بدرقه
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ بابایی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ م. فلاح
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ باقری
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ جدی
۲۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ غلامی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ صالحی
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ کوشکی
۲۲-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ قاسمی‌نژاد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ فرامرزی
۲۸-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آزاده
۲۲-AM-,RM-,LM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ درویشی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ لطفی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ اکبری
۲۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ ن.محمدی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ جهانبخش
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ رنجبری
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ پورامینی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ محبی
۲۲-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ رمضانی
۰-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اوکلو
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ داوودی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ۳ گل آخری که پیکان در جریان بازی زده توسط محمدامین درویشی به ثمر رسیده است

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

توییت | مهدی تارتار برای اولین بار پس از لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی موفق به کسب امتیار مقابل استقلال شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر دیدار استقلال و پیکان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت گلی نداشت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | پیکان برای اولین بار در تاریخ جام حذفی به استقلال گل زد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷