۰-۰
تاريخ
۲۳ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۶۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۹۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۳۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۳۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیب‌زاده
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحیمی
۳۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین