هوادار

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
نیما انتظاری -- --
محمد قاضی -- --
پیمان میری -- --
محمد ستاری -- --
محمد حسینی -- --
پاس گل
پیمان میری --
حضور در زمین
مهدی عبدی --
محمد ستاری --
نیما انتظاری --
صائب محبی --
مهرداد بشاگردی --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
بشاگردی
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
حق‌شناس
۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
بشاگردی
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
حق‌شناس
۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ انتظاری
۲۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ روزی‌طلب
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ چارمحالی
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ قاضی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ستاری
۲۸-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ عبدی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ خدامرادی
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ چراغعلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ شجاعیان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ محبی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ طرهانی
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ عکاشه
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ محمدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ داجلیری
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ درخشان
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ میری
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ پورمحمد
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ آقاخان
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ باقری
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ کردستانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ عباسیان
۳۲-LM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ صادقی
۳۱-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ علیاری
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زاوشی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ انتظاری
۲۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۲ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۳ روزی‌طلب
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۴ چارمحالی
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۵ قاضی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۶ ستاری
۲۸-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۷ عبدی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۸ خدامرادی
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۹ چراغعلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۰ شجاعیان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۱ محبی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۲ طرهانی
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۳ عکاشه
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۴ محمدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱۵ داجلیری
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱۶ درخشان
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱۷ میری
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱۸ پورمحمد
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱۹ آقاخان
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۲۰ باقری
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۱ کردستانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۲۲ عباسیان
۳۲-LM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۲۳ صادقی
۳۱-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۲۴ علیاری
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ زاوشی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ انتظاری
۲۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ روزی‌طلب
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ چارمحالی
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ قاضی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ستاری
۲۸-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ عبدی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ خدامرادی
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ چراغعلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ شجاعیان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ محبی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ طرهانی
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ عکاشه
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ محمدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ داجلیری
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ درخشان
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ میری
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ پورمحمد
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ آقاخان
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ باقری
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ کردستانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ عباسیان
۳۲-LM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ صادقی
۳۱-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ علیاری
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زاوشی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--