پدیده

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
میلاد کمندانی -- --
رحمان جعفری -- --
امیرحسین کریمی -- --
مهرداد بایرامی -- --
محمداحسان حسینی -- --
پاس گل
خشونت
صادق صادقی -- --
مهرداد بایرامی -- --
محمد محمدزاده -- --
علی طاهران -- --
امیرحسن جعفری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
سلامت
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
جلالی‌راد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
کیا
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
فراهانی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
سلامت
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
جلالی‌راد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
کیا
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
فراهانی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ ربیع‌خواه
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ بیژن
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ ا. حسینی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ صفرزاده
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ جعفرزاده
۲-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ فلاحیان
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ پورهاشم
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ صادقی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ ا.کریمی
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ کاظمین
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ طاهران
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ حیدری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ پورتقی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ ر. جعفری
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ محمدزاده
۲۳-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ عکاشه
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ ا. جعفری
۲۲-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ شریفی
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ بایرامی
۳۱-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۱ باقری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ح. کریمی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورافراز
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جوادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زبرجد
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مقتدایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نعمتی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ مستعلی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۲ ربیع‌خواه
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۳ بیژن
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۴ ا. حسینی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۵ صفرزاده
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۶ جعفرزاده
۲-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۷ فلاحیان
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۸ پورهاشم
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۹ صادقی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۰ ا.کریمی
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۱ کاظمین
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۲ طاهران
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۳ حیدری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱۴ پورتقی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۵ ر. جعفری
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱۶ محمدزاده
۲۳-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱۷ عکاشه
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱۸ ا. جعفری
۲۲-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱۹ شریفی
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۲۰ بایرامی
۳۱-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۲۱ باقری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ ح. کریمی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ پورافراز
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ جوادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ زبرجد
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ مقتدایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ نعمتی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۰ مستعلی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ ربیع‌خواه
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ بیژن
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ ا. حسینی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ صفرزاده
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ جعفرزاده
۲-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ فلاحیان
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ پورهاشم
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ صادقی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ ا.کریمی
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ کاظمین
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ طاهران
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ حیدری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ پورتقی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ ر. جعفری
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ محمدزاده
۲۳-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ عکاشه
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ ا. جعفری
۲۲-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ شریفی
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ بایرامی
۳۱-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۱ باقری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قاسمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ح. کریمی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورافراز
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جوادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زبرجد
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مقتدایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلامی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نعمتی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ مستعلی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | یونس شاکری برای بیستمین بار در لیگ برتر با ضربه سر گل زد

۱۴۰۰/۰۴/۱۶

توییت | پدیده با ۶ بار غلبه بر تراکتور هیچ تیمی را در لیگ برتر بیش از این شکست نداده است

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

توییت | امین قاسمی‌نژاد با گل کردن ۵ پنالتی در کنار محمد قاضی بهترین پنالتی‌زن پدیده در تاریخ لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

توییت | امین قاسمی‌نژاد با ۳ گل بهترین گلزن تاریخ تقابل سپاهان شهرخودرو در لیگ برتر

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

توییت | شهرخودرو با ۸ بار شکست مقابل پرسپولیس به هیچ تیمی به این اندازه نباخته است

۱۳۹۹/۰۹/۱۰