تراکتور

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
اخباری
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
حقیقت
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
سالاری
۳۵-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
اخباری
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
حقیقت
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
سالاری
۳۵-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ه.محمدی
۳۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ عباس‌زاده
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ رزاق‌پور
۲۴-LB-,DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ ایمانی
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ آقاجانپور
۲۵-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ بابایی
۲۷-LM-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ حبیبی‌نژاد
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ نریمان‌جهان
۳۱-DM-,AM-,ST-,LW-,LM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ کیانی
۳۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آ. قادری
۲۳-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ ن.محمدی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ باستانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ حسینی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ ناصری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ دهقانی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ م. قنبری
۲۴-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ سلامی
۲۰-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ مسلمی‌پور
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ فریرا
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ بلبلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ م. قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ ثاقبی
۲۸-DM-,AM-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ دشتی
۲۸-AM-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ ایران‌خواه
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ واسعی
۲۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ فتحی
۲۲-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ نجفی
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ سیف احمدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریم‌آذر
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قنبری
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۵
۱ خرم‌الحسینی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۳
۱ اسدی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۱ عبداله‌زاده
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۱ حیدری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۱ بوحمدان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ ابراهیم‌زاده
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ه.محمدی
۳۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۲ عباس‌زاده
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۳ رزاق‌پور
۲۴-LB-,DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۴ ایمانی
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۵ آقاجانپور
۲۵-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۶ بابایی
۲۷-LM-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۷ حبیبی‌نژاد
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۸ نریمان‌جهان
۳۱-DM-,AM-,ST-,LW-,LM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۹ کیانی
۳۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۰ آ. قادری
۲۳-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۱ ن.محمدی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۲ باستانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۳ حسینی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۴ ناصری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۵ دهقانی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۶ م. قنبری
۲۴-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۷ سلامی
۲۰-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۸ مسلمی‌پور
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۹ فریرا
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۰ بلبلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۱ م. قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۲ ثاقبی
۲۸-DM-,AM-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۳ دشتی
۲۸-AM-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۴ ایران‌خواه
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۵ واسعی
۲۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۶ فتحی
۲۲-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۷ نجفی
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۸ سیف احمدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ کریم‌آذر
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ قنبری
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۵
۳۱ خرم‌الحسینی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۳
۳۲ اسدی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۳۳ عبداله‌زاده
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۳۴ حیدری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۳۵ بوحمدان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۳۶ ابراهیم‌زاده
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ه.محمدی
۳۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ عباس‌زاده
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ رزاق‌پور
۲۴-LB-,DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ ایمانی
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ آقاجانپور
۲۵-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ بابایی
۲۷-LM-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ حبیبی‌نژاد
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ نریمان‌جهان
۳۱-DM-,AM-,ST-,LW-,LM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ کیانی
۳۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آ. قادری
۲۳-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ ن.محمدی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ باستانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ حسینی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ ناصری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ دهقانی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ م. قنبری
۲۴-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ سلامی
۲۰-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ مسلمی‌پور
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ فریرا
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ بلبلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ م. قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ ثاقبی
۲۸-DM-,AM-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ دشتی
۲۸-AM-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ ایران‌خواه
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ واسعی
۲۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ فتحی
۲۲-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ نجفی
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ سیف احمدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریم‌آذر
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قنبری
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۵
۱ خرم‌الحسینی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۳
۱ اسدی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۱ عبداله‌زاده
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۱ حیدری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۱ بوحمدان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ ابراهیم‌زاده
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محمدرضا اخباری با مهار 3 پنالتی در لیگ، پنالتی‌گیرترین دروازه‌بان تراکتور (مشترک با ثابتی) شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | تراکتور برای هفتمین بازی پیاپی در کسب پیروزی ناکام ماند

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

توییت | تراکتور با هدایت فیروز کریمی برای اولین بار در لیگ (مقابل استقلال) موفق به گلزنی در یک بازی نشد.

۱۴۰۰/۰۸/۱۰

توییت | تراکتور برای نخستین بار از لیگ پانزدهم موفق به گلزنی به پرسپولیس در استادیوم آزادی شد

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

توییت | تراکتور در تاریخ لیگ برتر از هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نخورده است (36 گل)

۱۴۰۰/۰۴/۱۶