بازی های نفت مسجدسلیمان
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های نفت مسجدسلیمان
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  گوهری
  ۲۴-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مکانی
  ۳۳-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرعباسی
  ۲۵-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
  گوهری
  ۲۴-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  مکانی
  ۳۳-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  فرعباسی
  ۲۵-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
آمار بازیکنان نفت مسجدسلیمان
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۷۷ ملکیان
  ۲۶-LW-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ علیزاده
  ۲۷-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۴ سینگ
  ۲۷-LM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ عیدی
  ۲۳-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ نقی‌زاده
  ۳۴-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ صادقی
  ۲۷-CM-,AM-,LM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ نورمحمدی
  ۳۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ قاسمی
  ۳۰-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ ابراهیمی
  ۲۹-RW-,RM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ کریمی
  ۲۲-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ جعفری
  ۲۳-AM-,LM-,LW-,RM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ رستمی
  ۲۸-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ صفیا
  ۲۳-LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۰ میرجوان
  ۳۱-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ عسکری
  ۲۹-LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۱ تاییدی
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ الجبوری
  ۲۶-LW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ آهنی
  ۱۹-RM-,ST-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۰ زبیدی
  ۲۸-RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ کاه‌صفر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ دوست‌دار
  ۲۸-LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ اسدی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ ملکیان
  ۲۶-LW-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ علیزاده
  ۲۷-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ سینگ
  ۲۷-LM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ عیدی
  ۲۳-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ نقی‌زاده
  ۳۴-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ صادقی
  ۲۷-CM-,AM-,LM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ نورمحمدی
  ۳۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ قاسمی
  ۳۰-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ ابراهیمی
  ۲۹-RW-,RM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ کریمی
  ۲۲-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ جعفری
  ۲۳-AM-,LM-,LW-,RM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ رستمی
  ۲۸-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ صفیا
  ۲۳-LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ میرجوان
  ۳۱-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ عسکری
  ۲۹-LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ تاییدی
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ الجبوری
  ۲۶-LW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ آهنی
  ۱۹-RM-,ST-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ زبیدی
  ۲۸-RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ کاه‌صفر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ دوست‌دار
  ۲۸-LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ اسدی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۷۷ ملکیان
  ۲۶-LW-,LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ علیزاده
  ۲۷-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۴ سینگ
  ۲۷-LM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ عیدی
  ۲۳-RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ نقی‌زاده
  ۳۴-DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ صادقی
  ۲۷-CM-,AM-,LM-,DM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ نورمحمدی
  ۳۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۸ قاسمی
  ۳۰-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ ابراهیمی
  ۲۹-RW-,RM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ کریمی
  ۲۲-CB-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ جعفری
  ۲۳-AM-,LM-,LW-,RM-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ رستمی
  ۲۸-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ صفیا
  ۲۳-LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۰ میرجوان
  ۳۱-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ عسکری
  ۲۹-LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۱ تاییدی
  ۲۹-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ الجبوری
  ۲۶-LW-,ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ آهنی
  ۱۹-RM-,ST-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸۰ زبیدی
  ۲۸-RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ کاه‌صفر
  ۲۲-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ دوست‌دار
  ۲۸-LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ اسدی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --