ذوب آهن

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
گردان
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
امینی
۲۵-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
بهزادی
۳۱-GK-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
بختیاری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
گردان
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
امینی
۲۵-AM-,GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
بهزادی
۳۱-GK-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
بختیاری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
۱ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ محمدزاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ جهانی
۳۲-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ دشتی
۲۷-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ حبیب‌زاده
۲۵-AM-,RM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-,LM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ بیدوف‌
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ حق‌دوست
۲۵-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ پناهی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ سلطانی‌مهر
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ حسینی
۳۱-DM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ رنجبری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ حدادی‌فر
۳۸-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ پورافراز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ قریشی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ محمود‌آبادی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ قنبری
۳۱-AM-,LB-,RB-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ شنانی
۲۷-LW-,AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ منظمی
۱۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ مومنی
۲۲-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ نبی‌زاده
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ کاظمی
۲۴-AM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ عکاشه
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ مارکوویچ
۲۷-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ ملکی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
۱ خدادای
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
۲ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۳ محمدزاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۴ جهانی
۳۲-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۵ دشتی
۲۷-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۶ حبیب‌زاده
۲۵-AM-,RM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۷ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-,LM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۸ بیدوف‌
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۹ حق‌دوست
۲۵-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۰ پناهی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۱ سلطانی‌مهر
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۲ حسینی
۳۱-DM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۳ رنجبری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۴ حدادی‌فر
۳۸-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۵ پورافراز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۶ قریشی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۷ محمود‌آبادی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۸ قنبری
۳۱-AM-,LB-,RB-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۹ شنانی
۲۷-LW-,AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۰ منظمی
۱۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۱ مومنی
۲۲-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۲ نبی‌زاده
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۳ کاظمی
۲۴-AM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۴ عکاشه
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۵ مارکوویچ
۲۷-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۶ ملکی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
۲۷ خدادای
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
۱ اسدبیگی
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ محمدزاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ جهانی
۳۲-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ دشتی
۲۷-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ حبیب‌زاده
۲۵-AM-,RM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-,LM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ بیدوف‌
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ حق‌دوست
۲۵-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ پناهی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ سلطانی‌مهر
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ حسینی
۳۱-DM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ رنجبری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ حدادی‌فر
۳۸-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ پورافراز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ قریشی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ محمود‌آبادی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ قنبری
۳۱-AM-,LB-,RB-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ شنانی
۲۷-LW-,AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ منظمی
۱۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ مومنی
۲۲-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ نبی‌زاده
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ کاظمی
۲۴-AM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ عکاشه
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ مارکوویچ
۲۷-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ ملکی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
۱ خدادای
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ذوب‌آهن با زدن ۸ گل از پشت محوطه جریمه رکورددار لیگ بیستم است

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

توییت | محمد عباس‌زاده در لیگ برتر به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از شهاب گردان گل نزده است (۳گل)

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

توییت | استقلال پس از بازگشت مجیدی برای اولین بار در لیگ در ورزشگاه آزادی (مقابل ذوب‌آهن) دروازه‌اش باز شد

۱۴۰۰/۰۲/۱۹

توییت | ‏گل ثانیه ۱۵ (به نساجی) زودترین گل ذوب‌آهن در تاریخ لیگ برتر.

۱۳۹۹/۱۱/۱۰

توییت | هفته ۱۳ رقم خورد: اولین برد ذوب‌آهن و اولین شکست خانگی سایپا در لیگ بیستم.

۱۳۹۹/۱۱/۱۰