ذوب آهن

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
بهزادی
۳۰-GK-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
گردان
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
بختیاری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
بهزادی
۳۰-GK-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
گردان
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
بختیاری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ اسدبیگی
۲۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
۱ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ محمدزاده
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ بیدوف‌
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ دشتی
۲۷-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ حبیب‌زاده
۲۵-AM-,RM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-,LM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ جهانی
۳۲-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ سلطانی‌مهر
۲۲-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ حدادی‌فر
۳۷-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ حسینی
۳۰-DM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ پورافراز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ا. پناهی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ حق‌دوست
۲۵-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ شنانی
۲۷-LW-,AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ محمود‌آبادی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ قریشی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ قنبری
۳۱-AM-,LB-,RB-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ نبی‌زاده
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ منظمی
۱۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ عکاشه
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ مارکوویچ
۲۶-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ مومنی
۲۲-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ ملکی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ کاظمی
۲۳-AM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ اسدبیگی
۲۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
۲ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۳ محمدزاده
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۴ بیدوف‌
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۵ دشتی
۲۷-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۶ حبیب‌زاده
۲۵-AM-,RM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۷ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-,LM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۸ جهانی
۳۲-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۹ سلطانی‌مهر
۲۲-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۰ حدادی‌فر
۳۷-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۱ حسینی
۳۰-DM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۲ پورافراز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۳ ا. پناهی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۴ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۵ حق‌دوست
۲۵-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۶ شنانی
۲۷-LW-,AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۷ محمود‌آبادی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۸ قریشی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۹ قنبری
۳۱-AM-,LB-,RB-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۲۰ نبی‌زاده
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۱ منظمی
۱۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۲ عکاشه
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۳ مارکوویچ
۲۶-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۴ مومنی
۲۲-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۵ ملکی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۶ کاظمی
۲۳-AM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ اسدبیگی
۲۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
۱ محمدی‌مهر
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ محمدزاده
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ بیدوف‌
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ دشتی
۲۷-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ حبیب‌زاده
۲۵-AM-,RM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ ابراهیم‌زاده
۳۱-LB-,LM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ جهانی
۳۲-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ سلطانی‌مهر
۲۲-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ حدادی‌فر
۳۷-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ حسینی
۳۰-DM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ پورافراز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ا. پناهی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ حق‌دوست
۲۵-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ شنانی
۲۷-LW-,AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ محمود‌آبادی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ قریشی
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ قنبری
۳۱-AM-,LB-,RB-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ نبی‌زاده
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ منظمی
۱۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ عکاشه
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ مارکوویچ
۲۶-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ مومنی
۲۲-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ ملکی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ کاظمی
۲۳-AM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ‏گل ثانیه ۱۵ (به نساجی) زودترین گل ذوب‌آهن در تاریخ لیگ برتر.

۱۳۹۹/۱۱/۱۰

توییت | هفته ۱۳ رقم خورد: اولین برد ذوب‌آهن و اولین شکست خانگی سایپا در لیگ بیستم.

۱۳۹۹/۱۱/۱۰

توییت | سایپا برای چهارمین بازی متوالی موفق به پیروزی مقابل ذوب‌آهن شد

۱۳۹۹/۱۰/۲۶

توییت | ذوب‌آهن در این فصل ۱۰ گل زده که ۷ گل در ۱۵ دقیقه پایانی بوده است

۱۳۹۹/۱۰/۲۶

توییت | پرسپولیس در ۸ بازی اخیر خانگی در لیگ تنها در ۲ بازی به پیروزی نرسیده که هر ۲ بازی برابر ذوب‌آهن بوده است

۱۳۹۹/۱۰/۱۱