۰-۰
تاريخ
۰۲ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
۸
۳
۱۶
۱
۰
۴۸,۲%
۵۳,۷%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۶
۰
۱۱
۱
۰
۵۱,۸%
۴۶,۳%
۶,۷
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هایراپتیان
۳۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خدابنده‌‌لو
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۹۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین