ویدیوی بهترین گل فصل با آرای مخاطبان متریکا

متریکا ۱۳۹۹/۱۲/۲۲


مطالب مرتبط


نقاط قوت | اپیزود ۱۷ پادکست متریکا: ویژه نیم فصل اول

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


عکس | گل‌های هفته اول لیگ بیستم

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | عجیب و باورنکردنی‌ترین مهارهای لیگ نوزدهم

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


10 | تماشایی‌ترین پاس‌گل‌های لیگ نوزدهم

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | ویدیوی بهترین پاس‌گل فصل با آرای مخاطبان متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


Part1 | ویدیوی بهترین گل فصل با آرای مخاطبان متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


Part1 | تماشایی‌ترین گل‌های لیگ نوزدهم

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | تکنیک‌های برگزیده دربی به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نقاط ضعف | سه کار تیمی برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | سه موقعیت از دست رفته برگزیده هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | سه پاس گل برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | سه مهار برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


تیر دروازه | صحنه‌های خشن برگزیده هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | سه گل برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | تکنیک‌های برگزیده هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | پنج مهار برتر هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | سه کار تیمی برتر هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | سه موقعیت از دست رفته برگزیده هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | سه پاس‌گل برتر هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲


نکته فنی | سه عملکرد دفاعی برگزیده هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۱۲/۲۲