سه کار تیمی برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

متریکا ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


مطالب مرتبط


نکته فنی | تماشایی‌ترین پاس‌گل‌های لیگ نوزدهم

۱۳۹۹/۰۶/۲۶


نکته فنی | ویدیوی بهترین پاس‌گل فصل با آرای مخاطبان متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۲۶


نکته فنی | ویدیوی بهترین گل فصل با آرای مخاطبان متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۲۳


نکته فنی | تماشایی‌ترین گل‌های لیگ نوزدهم

۱۳۹۹/۰۶/۲۳


نقاط قوت | تکنیک‌های برگزیده دربی به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۰۶


کلیپ | سه کار تیمی برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۰۴


نقاط قوت | سه موقعیت از دست رفته برگزیده هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۰۴


نکته فنی | سه پاس گل برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۰۴


سبک بازی | سه مهار برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۰۴


نکته فنی | صحنه‌های خشن برگزیده هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۰۴


نقاط ضعف | سه گل برتر هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۰۴


نقاط قوت | تکنیک‌های برگزیده هفته پایانی لیگ نوزدهم به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۶/۰۴


نقاط ضعف | پنج مهار برتر هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۳۰


نقاط قوت | سه کار تیمی برتر هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۲۹


نکته فنی | سه موقعیت از دست رفته برگزیده هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۲۹


نکته فنی | سه پاس‌گل برتر هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۲۹


کلیپ | سه عملکرد دفاعی برگزیده هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۲۹


نکته فنی | سه گل برتر هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۲۹


نقاط ضعف | صحنه‌های خشن برگزیده هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۲۹


نقاط ضعف | حرکات تکنیکی برگزیده هفته ۲۹ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۲۹