مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
فراز امام‌علی -- --
محمد قاضی -- --
قائم اسلامی‌خواه -- --
سجاد آشوری -- --
مهرداد آوخ -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صوفیانی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
سالاری
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صوفیانی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
سالاری
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ طرهانی
۳۲-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ آشوری
۲۸-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ ارجمندیان
۲۴-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ قاضی
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ زاهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ نقی‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۲ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۳ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۴ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۵ طرهانی
۳۲-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۶ نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۷ آشوری
۲۸-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۸ ارجمندیان
۲۴-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۹ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۰ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۱ قاضی
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۲ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۳ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۴ زاهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۵ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۶ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱۷ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱۸ نقی‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۹ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۰ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ طرهانی
۳۲-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ آشوری
۲۸-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ ارجمندیان
۲۴-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ قاضی
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ زاهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ نقی‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--