مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
فراز امام‌علی -- --
محمدرضا سلیمانی -- --
محمد قاضی -- --
مهرداد آوخ -- --
قائم اسلامی‌خواه -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صوفیانی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
سالاری
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صوفیانی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
سالاری
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ کیانی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ م. نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ سلیمانی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ ارجمندیان
۲۵-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ طرهانی
۳۲-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ زاهدی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ جعفری
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نورمحمدی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ قاضی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آشوری
۲۹-AM-,RW-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ نصیری
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ ع. نقی‌زاده
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ انصاری
۲۹-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ امینی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۳۵-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۲ کیانی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۳ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۴ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۵ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۶ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۷ م. نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۸ سلیمانی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۹ ارجمندیان
۲۵-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۰ طرهانی
۳۲-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۱ زاهدی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۲ جعفری
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۳ نورمحمدی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۴ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۵ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۶ قاضی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۷ آشوری
۲۹-AM-,RW-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۸ نصیری
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۹ ع. نقی‌زاده
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۰ انصاری
۲۹-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۱ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۲ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۳ امینی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۴ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۵ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۶ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ نامور
۳۵-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ کیانی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ م. نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ سلیمانی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ ارجمندیان
۲۵-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ طرهانی
۳۲-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ زاهدی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ جعفری
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نورمحمدی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ قاضی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آشوری
۲۹-AM-,RW-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ نصیری
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ ع. نقی‌زاده
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ انصاری
۲۹-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ امینی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۳۵-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--