سایپا

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حسین مالکی -- --
رضا جعفری -- --
مهرداد حیدری -- --
مجید علیاری -- --
محسن مسلمان -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
منادی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
پورمحمد
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
ملکی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
منادی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
پورمحمد
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
ملکی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ مسلمان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ جلالی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ جعفری
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ عبدی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ حسین‌زاده
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ علیاری
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ حاجی عیدی
۲۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ شریعتی
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ مالکی
۳۱-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ علیاری
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ محمدفرد
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ سیف‌اللهی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مریدی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ مسلمان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۲ جلالی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۳ جعفری
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۴ عبدی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۵ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۶ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۷ حسین‌زاده
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۸ علیاری
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۹ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۰ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۱ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۲ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۳ حاجی عیدی
۲۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۴ شریعتی
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۵ مالکی
۳۱-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۶ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۷ علیاری
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۸ محمدفرد
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۹ سیف‌اللهی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۰ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۱ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۲ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۳ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۴ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۲۵ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ مریدی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ مسلمان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ جلالی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ جعفری
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ عبدی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ حسین‌زاده
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ علیاری
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ حاجی عیدی
۲۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ شریعتی
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ مالکی
۳۱-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ علیاری
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ محمدفرد
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ سیف‌اللهی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مریدی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سایپا 8 بازی متوالی بدون برد، 5 بازی بدون گل زده و 3 شکست پیاپی.

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | سپاهان اولین تیمی است که در این فصل از روی نقطه کرنر به سایپا گل زد

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

توییت | نساجی بعد از ۱۳ مسابقه (۱۰۶ روز) موفق به کسب پیروزی در لیگ برتر شد. این اولین مسابقه‌ای بود که در تاریخ لیگ برتر نساجی، سایپا را شکست داد.حالا سایپا ۳۹۰ دقیقه است که گلی نزده است.

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | سایپا تنها تیمی که در نیمه اول به گل نرسیده بود در هفته پایانی مقابل تراکتور این طلسم را شکست

۱۳۹۹/۱۱/۲۶

توییت | حسین ماهینی برای اولین بار در ۸ فصل اخیر موفق به دادن حداقل ۳ پاس گل در یک فصل شده است.

۱۳۹۹/۱۱/۱۷