سایپا

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مجید علیاری -- --
مهرداد حیدری -- --
حسین مالکی -- --
رضا جعفری -- --
امیرعلی صادقی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
منادی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
ملکی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
پورمحمد
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
منادی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
ملکی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
پورمحمد
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ جلالی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ عبدی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ حسین‌زاده
۲۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ مریدی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ علیاری
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ مسلمان
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ علیاری
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ لطفی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ مالکی
۳۱-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ جعفری
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ محمدفرد
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ شریعتی
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ حاجی عیدی
۲۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ سیف‌اللهی
۳۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ نیک‌خوی
۳۲-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۹
۱ هاشمی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ جلالی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۲ عبدی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۳ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۴ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۵ حسین‌زاده
۲۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۶ مریدی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۷ علیاری
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۸ مسلمان
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۹ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۰ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۱ علیاری
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۲ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۳ لطفی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۴ مالکی
۳۱-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۵ جعفری
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۶ محمدفرد
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۷ شریعتی
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۸ حاجی عیدی
۲۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۹ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۰ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۱ سیف‌اللهی
۳۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۲ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۳ نیک‌خوی
۳۲-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۴ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۵ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۶ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۹
۲۷ هاشمی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ خانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ جلالی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ عبدی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ بارانی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ گلزاری
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ حسین‌زاده
۲۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ مریدی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ علیاری
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ مسلمان
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ گرامی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ علیاری
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ جعفری
۲۴-AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ لطفی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ مالکی
۳۱-AM-,LW-,ST-,LM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ جعفری
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ محمدفرد
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ شریعتی
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ حاجی عیدی
۲۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ صادقی
۱-AM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ سلیمانی
۲۵-ST-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ سیف‌اللهی
۳۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ حیدری
۲۶-ST-,LM-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ نیک‌خوی
۳۲-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ جباری
۲۲-CM-,DM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ کامیاب
۲۶-AM-,CM-,RM-,RW-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۹
۱ هاشمی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سایپا (توسط ابوالفضل جلالی) برای اولین بار بعد از هفته اول فصل قبل، از روی ضربه ایستگاهی مستقیم به گل رسید

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

توییت | سایپا 8 بازی متوالی بدون برد، 5 بازی بدون گل زده و 3 شکست پیاپی.

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | سپاهان اولین تیمی است که در این فصل از روی نقطه کرنر به سایپا گل زد

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

توییت | نساجی بعد از ۱۳ مسابقه (۱۰۶ روز) موفق به کسب پیروزی در لیگ برتر شد. این اولین مسابقه‌ای بود که در تاریخ لیگ برتر نساجی، سایپا را شکست داد.حالا سایپا ۳۹۰ دقیقه است که گلی نزده است.

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | سایپا تنها تیمی که در نیمه اول به گل نرسیده بود در هفته پایانی مقابل تراکتور این طلسم را شکست

۱۳۹۹/۱۱/۲۶